Madda Walaabuu Media Foundation: Facilitating communication to streamline performance

1 comment
Posted by admin - 11/11/2014 at 7:29 pm

Categories: Oromia   Tags:

Qophii Sagalee Qeerroo Bilisummaa Sadaasa 24, 2014/Filmaata Wayyaanee Dhufu Ilaalchisee Ibsa Qeerroo

qeerroo
Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 25/11/2014 at 8:25 am

Categories: Oromia   Tags:

Selective memories or memory lapse?

By DJ | November 25, 2014

In reference to Oromo TV: First Oromos to arrive in the US back in 1970s, Part 1, 2

I listened to Engineer Daniel Namara’s long tales of his involvements in the political and social struggle of the Oromo nation. I’m sure Daniel has played a major role in some of the events that transpired in Oromia and within the Oromo Diaspora communities. It is often challenging to navigate tapestry of memories, weaving together anecdotes, images and incidents.   His narratives of Minnesota days are rather selective and self-serving.

Prior to Engineer Daniel Namara’s arrival in Minnesota, there were many of us Oromos at the University of Minnesota begging in fall of academic 1973- 1974.  I believe it was the begging of the revolution in the Empire and those of us who departed that wretched land remember being horrified by the random slaughter of students and members of the Imperial regime. Obbo Daniel was lucky to be a part of those brief renaissances of Oromo cultural and political episodes and was also lucky to have escaped the horror that engulfed the Empire! The continuing saga of Oromo tragedy in the Empire, the disruption of our sense, the dislocation of our people and our conflicted identity in the diaspora from generation upon generation is a story to be told. However, having selective memories is ahistorical. Read more…

3 comments - What do you think?
Posted by admin - 25/11/2014 at 8:18 am

Categories: Oromia   Tags:

Atileetotii Naannoo Oromiyaa Addunyaa Fiigichaan Moohumatti Jiran

AtileetotIi naannoo Oromiyaa biyya keessaa fi biyya alaalleetti fiigichaan moohumatti jiran

AtileetotIi naannoo Oromiyaa biyya keessaa fi biyya alaalleetti fiigichaan moohumatti jiran

Abbebee Biqilaa,ilmaan obboo Dibaabaa,Daraartuu,Qananiisaa,Hayilee dabalee yoo dorgommii fiigichaa maqaa dhaahan yoo hedduu Oromiyumatti mooha. Dorgommii biyya keessaa fi biyya alaallee taatu yoo hedduu jaruma. Read more…

8 comments - What do you think?
Posted by admin - 25/11/2014 at 6:36 am

Categories: Sport   Tags:

Bu’uursa Qubqabsiistuu Madda Walaabuu: Hojii roga galfachuuf Quunnamtii mijjeeffachuu

Ibsaa Guutamaa irraa | Sadaasa 23, 2014

Galata

Qophii moggaasa “Hojii roga galfachuuf Qunnamtii mijjeeffachuu” jedhu irratti akka an haasawu carraa naakennuu keessaniif qophesitoota sagantichaa galati kiyya haa gahu.

Kanneen bara darbe as turtan baga jiraattanii deebinee wal agaree, kan haaraa dhuftanis ashamaa nattaadhufuun jedha. Bu’uursi Qubqabsiistuu Madda Walaabuu akkuma irbuu seentetti waggaa tokko keessatti tajaajila radiyoo diriirsee iyyaatii biyyaan gahutt milkaaweera. Kun akka miseensaa fi deggertuutti gargaarsi keessan bira jiraaf ta’ee guddaa galatooma.

As irratt sabboonoti Radiyoo “Sagalee Oromoo” irra  yeroo fi qananii maatii keessanii, horii, beekumsa fi humna ofii utuu hin qusatin akka gurmeesituu, homishtuu fi gabastuutti sagantaa kana dhugoomsitan fayyaa fi nagaa argadhaa dafqi keessan bilisummaa haa magarsitu jedheen eebbisa. Akkasumas miseensota bordii fi hogganoota saanii Faqaduu Magarsaa, Ifaa Bakuto,  Fayyeeraa Sabboqsaa fi qoodi saa gurmeessaa hojii raawwachisaa ta’uyyuu,  Radiyoo irrattis hedduu gumaachaa kan jiru, hoggansummaa saa jalatti hamlati kun fiixaan bahu dandahe Aliyyii Galatoo akka garee fi abba tokkeetti hojii boonsa hojjetanii ulfaadhaan jedha.  Gamtaa fi qayyabannoon barana agarsiifatan bara egeris akka itti fufu mamii hin qabu. Read more…

3 comments - What do you think?
Posted by admin - 24/11/2014 at 8:11 pm

Categories: Oromia   Tags:

Guyyaan Yaadannoo FDG Melbourne, Australia keessatti sirna ho’aan kabajame

Sadaasa 24, 2014

FDG_Melbourne2014_5Guyyaan yaadannoo FDG naannoo Australia, magaalaa Melbourne keessatti bakka Hoogganootni ABO, miseensonnii fi hawaasti Oromoo hedduminaan irratti argamanitti guyyaa Sadaasa 23, 2014 sirna ho’aan kabajamee ooleera. Qindoomina ABO Konyaa Victoriatin sagantaa qophaa’e kun kan eegalame eebba maanguddoo, wareegamtoota yaadachuu fi faaruu alaabaan yeroo ta’u wareegamtoota walii galatti fincila Oromoo keessatti wareegama kaffalan ittiin yaadachuu fi muldhata ifa fuulduree QBO akeeku dungoon dhaloota haaraan qabsiifamee jira. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 24/11/2014 at 4:44 pm

Categories: Oromia   Tags:

Oromo studies scholars bring important issues to the table at ASA meeting in Indianapolis

Fifteen fellow Oromo studies scholars from around the world presented papers on a wide range of topics under six panels, making this the largest presence of any panels from the Horn of Africa in the program as well as actually in the conference rooms of JW Marriot hotel in the beautiful and cold city of November Indianapolis.

A few scholars were new entrants into the field of Oromo Studies with brand new focuses such as gender issues, nagaa, Oromo ecotheology, the state of religions in Oromia and Ethiopia, genocide and land grabbing, among others . Well established topics in social sciences such as the conquest and domination of Oromia by Abyssinian northerners were part of the panels. Veteran Oromo studies scholars reinforced their previous work and introduced some newer developments in their fields. Read more…

4 comments - What do you think?
Posted by admin - 24/11/2014 at 4:34 pm

Categories: Oromia   Tags:

TVOMT:: Oromia Media Network’s Top Official Resigns. #BecauseIAmOromo

hamza
Read more…

40 comments - What do you think?
Posted by admin - 24/11/2014 at 7:52 am

Categories: Oromia   Tags:

NAMNI OROMUMMAAF YAADU GALATA QABA!

Najiib Zannuun irraa | Sadaasa 23, 2014

Namoonni tokko tokko akkaataa itti komatan malee akkaataa itti dinqisiifatan hin beekan.
Oromoo fi Oromummaan maal akka taatee fi qabsoon Oromoo garamirraa garam deemaa jirtii warreen irraa quba hin qabneetu qabsaa’ootaa fi qabsoo Oromoo faalleessaa jira. Nama ifiif if baree eenyummaa ifii beekuutu tan namaa dubbata. Garuu Namni ifiifuu if hin beeyne waan dubbatu hin qabu. Namoonni tokko tokko “Oromoon Maali?” Jattee yoo gaafatte warreen deebii hin qabneetu,afaan qaratee nama dhugaa arrabsa.

Namni Oromummaaf jedhee hadoodu, namni Oromummaaf jedhee falmatu, namni Oromummaaf jedhee qabsaa’u nama mataa isaatiif osoo hin taane, sabasaatiif dhaamotu. Guyyaa tokkollee ta’u namni sabaaf yaadee waan dhimma saba isaa dalage galata guddaa qaba. Garuu nama akkasii sanitti gufuu ta’uun hamilee wal cabsuudha. Wal komachuu, wal arrabsuufi maqaa wal xureessuun, garayyuu nu hin geessu! Yoo walii gallee, wal dhageenyee, wal kabajnee, wal dandeenye, wal jala bobbaane qofa bakka yaadne geenya. San ta’uu baannaan garuu wanni tarru hin jiru. Xumura irratti jecha Dr. Sheek Mohammed Rashaad Abdullee (Rabbi Rahmata Haa Godhuufii) jedhe tokkoonin xumura. Read more…

5 comments - What do you think?
Posted by admin - 23/11/2014 at 5:18 pm

Categories: Oromia   Tags:

Qabsoon Bilisummaa Oromoo garamitti deemaa jirti?

Abdii Boruutiin | Sadaasa 23, 2014

Erga uummatni Oromoo gabrummaa Habashoota jalatti kufee kaasee hanga har’aatti qabsoon bilisummaa saba Oromoo bu’aa bayii meeqa keessa dabree akka har’a gaye seenaatu ragaa ta’a. Bu’aa bayiin kun har’allee bifa adda addaatiin cimee ittfufaa jira malee wanti fooyya’e ni jira jedhee yaaduun na rakkisa. Bu’aa bayii QBOn keessa dabarse kana keessatti ammoo lubbuu ilmaan Oromoo hamma kana jedhamee hin himamnetu galaafatame; har’allee galaafatamaas jira. Wanti kana ta’eef ammoo sababni inni guddaan diinotni keessaa fi alaa qabsoo kanatti jabaachaa fi hammaachaa deemuu dha. Diinota keessaa fi alaa yoon jedhu maal jechuu kooti? Qabiyyeen barreeffama kanaa waayee kana ibsuuf waan ta’eef, isa kana keessatti gaafii cimaa kanaaf deebii kennuun yaala. Read more…

10 comments - What do you think?
Posted by admin - 23/11/2014 at 4:54 pm

Categories: Oromia   Tags:

Oromo students sacrifices

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 23/11/2014 at 8:24 am

Categories: Oromia   Tags:

WAREEGAMA HANQISUUF, “WAL-TUMSUUN” MURTEESSAADHA  !!!

SEENAA  Y.G (2005) | Sadaasa 23, 2014

Qabsoon Oromoo, bu’aa ba’ii hedduu keessa dabree har’a irra ga’ee jira. Qabsoon Oromoo har’arra ga’uuf wareegama ol aanaa nu kafalchisee jira. Wareegama Lubbuu , Qabeenyaa, beekumsaa , jireenyaa, waa maraa itti baafneerra. Wareegamni nuuti itti baasaa jirru bifa lama qabaachuu ni mala. Tokko, wareegama Qabsoo kana jiraachisuuf kafalameedha. Inni lammaffaa ammoo, Mirga Ummata Oromoo kabachiisuuf Qabsoo gaggeeffamu keessatti wareegama baasaa jirrudha jechuu dandeenya. Qabxiileen kun lameen Qabsoo Ummata tokko keessatti kan mudachuu danda’an, garuu tokko isa tokkof rakkoo Umuullee kan danda’aniidha.

Qabxiin 1ffaa, Wareegama, Qabsoo jiraachiisuuf baafamu irra jireessi, dhimma rakkoo keessa ofiitti umamuun kan wal qabatuudha. Sababaa adda addaan gaaga’ama dhaaba tokko keessatti umamuun of baraaruuf sochiin taasifamu fi wareegamni kafalamu, kan Qabsoo jiraachisuu keessatti ibsama.Qabsoon Ummata Sanaa akka diigamee hin banneetti, Namoonni cichoomiina qaban ijibbaati taasisan wareegama gama kanaan kafalamu keessatti hammatama. Wareegamni kun kan kaleessa waliin kakatan asi deebi’ee wareegama nama kafalsiisuuf yaalii taasisuun kan Umamuus ta’uu mala. Walumaa galatti diina qawween falmituttidabalata , rakkoo keessa ofiitti diinaanis ta’uu kanneen dantaa dhuunfaa dursaniin balaa umamu irraa, Qabsoo saba kee jiraachisuuf wareegamni baaftu ni jira. Wareegamni kun hedduu ulfaataadha. inni 2ffaa, Diinuma Qabsoo Oromoo dura dhaabbatee jiru waliin falmaa bifa hundaa gaggeeffamu keessatti wareegama kafalamuudha. Wareegama bifa maraa kan hammatuudha. Qabxiilee kana gadi fageenyaan yoo ilaallee , waa lama nu akeekan. 1, Qabsoo jiraachisuuf yeroon fudhatu, diinaaf Umurii akka dabaluu,, 2, Diina isa innikkaa dura dhaabbachuuf, keessa ofii sirreeffachuun murteessaa  ta’u. Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 23/11/2014 at 7:01 am

Categories: Oromia   Tags:

Kenya bus attack: 28 non-Muslims killed after being unable to recite Koran in suspected al-Shabab attack

Local media have reported that around 60 people were travelling on the bus to capital city Nairobi

Local media have reported that around 60 people were travelling on the bus to capital city Nairobi

November 22, 2014 (The Independent) — Suspected al-Shabab militia have killed 28 people on a bus in Northern Kenya, officials say.

Around 100 gunmen, who are believed to have travelled over the border in Mandera county from Somalia, took the bus off the road before separating the passengers.

It is believed they asked travellers to recite passages from the Koran, shooting dead those who were unable to prove they were practising Muslims.

The bus was travelling to the Kenyan capital Nairobi when it was stopped in the northern county that borders Somalia.

Around 60 people were on the bus at the time of the attack, and it is thought that among the dead are Kenyan public servants – including four police officers – who were heading to the capital for the Christmas holiday. Read more…

31 comments - What do you think?
Posted by admin - 22/11/2014 at 7:06 am

Categories: HOA News   Tags:

Waamicha Walgahii Dubartoota Oromo Washington DC fi Naannoo Maraf

idoa iowo

Sadaada 21, 2014

Dubartoota Oromo Washington DC, Maryland fi Virginia jiraattan hunda fi, Waan barnoota afaan Oromo ijoolee  barsiisuu ilaalchisee, akasuumas wa’e offii keenya irrat mari’achuuf  Walgahii Sadaasa/Nov. 29,2014 Sa’a 3:00 PM irrat akka argamtaniif  kabajan waamicha dabarssa. Read more…

4 comments - What do you think?
Posted by admin - 21/11/2014 at 6:50 pm

Categories: Oromia   Tags:

Sadaasa 20,2014 Sagalee Diddaa Gootota Qeerroo,Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Wallaggaa

Sochiin Warraqsaa FDG Sadaasa 20,2014 galgala har’aa Mooraa Yuunibarsiitii Wallaggaa keessatti gootota barattoota Oromootiin qabsiifame hanga halkan keessa sa”aa 4:00tti waraana Wayyaanee humnaan mooraa barattoota seenee jiru waliin wal dura dhaabbachuun itti fufe, goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaa wallee warraaqsaa dhageesisuun diina dura dhaabbachuun mooraa keessa waraana waliin wal kaachisaa ykn arihaa jiraachuu Qeerroon Gabaasa.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

12 comments - What do you think?
Posted by admin - 21/11/2014 at 4:02 pm

Categories: Oromia   Tags:

Six men gang-raped me and walked free, narrates woman

muslimwoman211114November 21, 2014, Nairobi (Standard Digital News) — I came to Kenya as a refugee in October 2010. I had escaped from Ethiopia since I am an Oromo and my family members had been accused of being members of the outlawed Oromo Liberation Front (OLF).

I knew the government was going to arrest me next so I crossed the border and came to Nairobi, I didn’t know anybody but I made my way to the United Nations High Commission for Refugees who gave me refugee identification status, and then housed me. I came with my little boy, then two years old.

I live in Dagoretti, Wanyee and life hasn’t been easy. This year, on February 10, at about six in the evening, I left my house to go buy a packet of milk. The shop is about half a kilometer from my house. On my way to the shops, I saw two men, standing next to a Nissan Van; the type used for matatus, though this one wasn’t a matatu. It didn’t have the yellow lines painted across its body. I stayed at the shop for five minutes then started walking back to my house. Read more…

17 comments - What do you think?
Posted by admin - 21/11/2014 at 3:37 pm

Categories: HOA News   Tags:

Seife Nebelbal Radio; Radio Simbirtuu

Seife Nebelbal Radio, November 21, 2014 Simbirtuu 20 11 2014

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 21/11/2014 at 12:22 am

Categories: Oromia   Tags:

Next Page »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com