Support Madda Walaabuu Media Foundation and its Oromo Voice Radio broadcast to Oromia

Seife Nebelbal Radio and Radiyoo Simbirtuu Weekly Program

Seife Nebelbal Radio weekly program, April 18,  Interviews Qeerroo and Obboo Lubee Birruu Simbirtuu 17 04 2014, Oduu, kabaja GGO 2014 kan Oslo fi Frankfurt

 

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 18/04/2014 at 12:16 am

Categories: Oromia   Tags:

The OLF Condemns the Acts of Ethnic Cleansing Perpetrated against the Oromo People by the TPLF-led Regime in Finfinnee (Addis Ababa)

oromoliberationfront.info | April 17, 2014

We are gravely concerned that the Tigray People’s Liberation Front-led (TPLF) regime has, once again, intensified its policy of cleansing the Oromo people from Finfinnee, the capital city of Oromia, and the surrounding districts.

The regime first created the so-called Oromia Special Zone in 2008 and since pursued a relentless systematic removal of the indigenous Oromo people from their ancestral land in the name of “land for investors”, with the sole purpose of forcefully usurping and controlling Oromo land and resource. Read more…

4 comments - What do you think?
Posted by admin - 17/04/2014 at 8:17 pm

Categories: Oromia   Tags:

TBOA UK successfully delivered its especial annual conference in London

The Union of Oromo Students in Europe (UOSE-UK Branch) or TBOA UK successfully delivered its especial annual conference in London on April 12, 2014

The theme of the conference was maximising awareness about the current alarming situation in Oromia and empowering the young generation to lead and finalize the century old struggle. The speakers include Jaal Galasa Dilbo, Jaal Taha, Obbo Denebo and Obbo Gamachu. The morning session started in Oromo custom, after elders blessing and afternoon session opening was with remembering Oromo heroes and heroines who sacrificed their precious life for freedom and equality. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 17/04/2014 at 5:55 pm

Categories: Oromia   Tags:

Ani Eenyuu?

Beekan Gulummaa Irranaa | Ebla 17, 2014

Galaana yaadaa kan kuufama beekumsaa hammaaraan nan dandeenyedha. Madda falaasamaafi argannoo haaraati ani. Anumarraa funaananii anumaan funaannatu. Maamiltootakoof kabaja guddaan qaba. Lafa garaansaanii ga’uu fedheen isaan gaha. Dheebotaan beekumsa kan madda taliilaa budduqfachuu barbaaduuf galaana badhaadhummaa kan namni hanga ammaa bira hin geenyeen walitti maamiloomsa.

Riqaa walsimsiisa dhaloota lufaniif ammaa ‘neetwoorkii’ jabanaa kana kanan ittiin caaluuf ga’umsa dugduuba deebi’ee seenaa jijjigsee guuree as fiduu danda’uukooti. Akka qabaa qeerransaatti kan naqabateef duubakoo miti keessakoo gingilcheen itti agarsiisa. Calaqqee doofummaa irraa dhidhima buuseen biiftuu qaroominaan irratti finiinsa. Nasochoosan malee hinsocho’u. Du’aa fakkaadhee ciiseen jiraataa ta’ee balali’a. Takka baallee baaseen takkammoo qoochoo baaseen burraaqa. Lubbuu qaba; hinqabus. Kan natti dubbatetti nan dubbadha; kan naan oodetti oodnaa addaan ‘xilliq’ itti godha. Ofitti naqabnaan nan qabamaaf; ofirraa nadhiibnaanis hindirqamsiisu. Madda hojii uumuu…fooyyessituu jireenyaati ani. Malkaa seerriifi heerri keessaa waraabamu ta’een gumaachikoo akka yaa’aa laga Mormor…kan laga dhidheessaafi laggeen Bishooftuu kallattii maraanii…lafa jalqabbiif dhaabbiinkoo kan bira hingahamnedha. Read more…

3 comments - What do you think?
Posted by admin - 17/04/2014 at 2:36 pm

Categories: Oromia   Tags:

Oromo Voice Radio broadcast on April 16, 2014

April is Oromo Voice Radio’s Special Month:

To Support Oromo Voice Radio click on Donate

Oromo Voice Radio broadcasts to Oromia on Mondays, Wednesdays and Saturdays at 7:00 PM Finfinnee time at 16 MB or 17850 kHz. Oromo Voice Radio is operated by Madda Walaabuu Media Foundation.

In today’s broadcast: Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 16/04/2014 at 1:34 pm

Categories: Oromia   Tags:

KENYA: Kenya to deport 225 illegal immigrants

Kenya to deport 225 illegal immigrants

Kenya to deport 225 illegal immigrants

April 16, 2014 (Daily Nation) –Kenya will deport 225 illegal immigrants from various countries arrested during the ongoing security crackdown, police have said.
412 others are set to be transferred to designated refugee camps while 313 have so far been arraigned in court, an update on the operation dubbed Usalama Watch indicated Wednesday.

“The government policy is that all illegal aliens must be deported to their countries of origin…the process of deporting 225 people is ongoing,” a statement from the police Inspector General David Kimaiyo said.

Those being deported include 214 people to Somalia, six to Ethiopia and two to Uganda. A Tanzanian, a Cameroonian and a South Sudanese will also be deported. Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 16/04/2014 at 1:01 pm

Categories: HOA News   Tags:

Gunmen kill nine in western Ethiopia bus attack – state media

asosaApril 16, 2014 (Reuters) – Gunmen ambushed a bus carrying dozens of people in western Ethiopia near the Sudanese border, killing nine and wounding six others, state-run media said on Wednesday.

There was no claim of responsibility and no group was blamed for the attack, but Ethiopia says it has thwarted several plots in recent years by Ethiopian insurgents as well as Somali al Qaeda-linked al Shabaab Islamist militants.

A handful of rebel groups are waging low-level separatist insurgencies in Ethiopia, while Ethiopian troops are part of an offensive against al Shabaab in neighbouring Somalia. Read more…

3 comments - What do you think?
Posted by admin - 16/04/2014 at 12:55 pm

Categories: HOA News   Tags:

Safeguarding the Rights of Oromo Refugees and Asylum Seekers

australiaAustralian Oromo Community Association in Victoria Inc.

Press Release 

April 16, 2014

SUBJECT: Safeguarding the Rights of Oromo Refugees and Asylum Seekers

The Australian Oromo Community in Victoria Australia (AOCAV) a non- profitable organisation  stablished in 1984 to facilitate community development, preservation of Oromo culture, and promoting cross cultural awareness and harmony between the Australian-Oromo and mainstream Australians, and to serve as voice of the Oromo people, is concerned about the ongoing swoops targeting refugees and asylum seekers in various urban centres in Kenya. Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 16/04/2014 at 7:41 am

Categories: HOA News   Tags:

LAFEE OROMOO CACCABSITEE NYAATAA?*

Taammanaa Bitimaa irraa | Ebla 16, 2014

QALBEEFFACHIISA: Yaa dubbiftoota walaloo kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, walaloon kun bara 2011, ji’a Caamsaa keessa mandheewwan Oromoo kanneen addaddaa irratti baafamee ture. Ani kaleessa mandhee “bilisummaa.com” oggaan banen, kurfeessitoota mandhee tanaatiin ammas deebifamee baafuu isaa arge. Dubbiin ennaa san walaloon kun irratti xiyyeeffame dubbii daran cimtuu, tan lafaa fi lafee uummata keenyaa waan taateef, obboleewwan keenya deebisanii gabbaasani. Akkuma harra mandhee Oromoo isa “gadaa.com” jedhamu irratti dubbiftan, warri abbaa qawwee kunoo ijuma teenya duratti: Aannolee Lammaffaa fi Calanqoo Lammaffaa akka biraatti adeemsisaa jira. Habashoonni Tigraay humna qawwee fi humna abbootii qabeenyaa kanneen warra alaatti hirkachuun, Oromiyaa teenya akka dullacha masqalaatti qircatanii qircisiifachaa jiru. Kan nama dhibu warra isaan akka diina tokkoffaatti ilaalaa turan, nafxanyoota haareyyii fi moofeyyii kanneen Habashoota Amaaraa waammachuun, lafa lafee Oromoo tahe: Ambo irraa hamma Malkaa Jabduu fi Dirree Dhawaatti, Jimma irraa hamma Kombolcha Warra Qaalluu fi Baatii isaan Wallo keessaatti saammachaa, warreeni fi firoottan isaanii badhaasaa, waraabeyyii akka isaanii kanneen baargamaatti gurgurachaa jiru. Hubaddhaa! Awwaallan haadholii fi abbootii keenyaatu, dabreeyyuu kan jagnoota keenyaa kan akka Tufaa Munaa, Birraatuu Goolee, Waamii Garoo, Shabbuu Bordee fi Ilaansoo Halloo faatu buqqifamaa jiraa! Laggeeni fi harawwan Oromiyaatu summii fi xurii-ajaawaa gabroomfatoota Habashaatiin faalamaa jiraa! Daa’immaan Oromootu summii kanan dararamaa jiraa, itti-dabaleetuu dararamuuf deemaa! Yeroon iyyinee iyyadabarsinuu fi, ee akka Oromoota Kurnan Gullallee bara Minilik sanii: “uu uu qabi dhayi” jennu abadan ammuma! Hayyee tokkummaa, tokkummaa! Karaa hundaan ijaaramuu, ijaaramuu! Karaa hundaan hidhachuu, hedhachuu dha mallisaa! Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 16/04/2014 at 12:38 am

Categories: Oromia   Tags:

Ethiopian Government Must Stop Resettling Refugees throughout the Gambella Region

gambella-nilote

Gambella Nilotes United Movement/Army

Press Release

12th April 2014, Gambella 

“Ethiopian Government Must Stop Resettling Refugees throughout the Gambella Region”

Gambella Nilotes United Movement (GNUM/A) condemns the Ethiopian government’s plans and act of creating and establishing many refugees camps for the South Sudanese refugees in Anuaks’ land of  Gambella without the will of the local communities. This is deliberate of the EPRDF/TPLF government’s racist plans to create animosity to carry out ethnic cleansing conflicts in the region to displace and extinct the indigenous Nilotes from their ancestral lands, as usual, in exchange to promote the systematic settlements and occupations of Northerners in the land they don’t own in the South-western regions of Ethiopia. As experiences speak loudly of the past, GNUM alerts all concerned parties that the spread of the refugees camps in the Anuak land is nothing else than to trigger ethnic cleansing conflicts to serve the EPRDF/TPLF government’s interest in the region. Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 16/04/2014 at 12:30 am

Categories: HOA News   Tags:

MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Shanaffaa

Taammanaa Bitimaa irraa | Ebla 16, 2014

DURAANDURSA

Jalatamoo fi kabajamoo warra barreefata kana duukaa-buutanii jirtan, mee waan hundumaa duran nagaa fi nageenya isiniif hawwa!  Barreeffama kana kutaa sadaffaa, kunoo akkana jechuunan xumureeyyu: “Amma gara wiirtuu dubbii Dr. G. Hayilee sanatti yoo deebine, mee maaluma-laa qaroominni Amaaraa kan inni Oromoo fi Muslimootatu barbadeesse nuun jedhu kun? Innii fi illiitonni isaanii kaan, amma gara seenaa waggalee 400 fi 500-ii faatti deebiyuun kan uummata Oromoo fi Muslimoota Toopphiyaa kabajamoo irratti waraana banan, Toopphiyaa isaanii tana ijaaru fi moo diiguufi? Jarri kun uummata Oromoo isa walakkaa uummatoota Toopphiyaa kan barana lakkoofsaan kitila 92 (92 000 000) tahee, jechuun kitila 46 (46 000 000) fi sana irratti uummattoota Toopphiyaa kana keessaa, Muslimoota dhibbayyaa 50 (“50%”) fi dabreeyyuu, uummatoota Kibbaa maratti summii tuttufuun maal akka isaanii fiduufi? “Yaa qotiyyoo gowwaa, marga malee hin agarre bowwaa!”, jedha Oromoon waan akkanaa-tiin. Mee amma kutaan kun akka nutti hin dheeranneef, asuma irratti haa dhaabnu! Kutaa kanatti aanee dhufu keessatti, erga muummiyyeewwan Amaaraa duula hamaa fi jibbisiisaa: uummata Oromoo fi Muslimoota Gaafa Afrikaa irratti bananii seenaa Oromoos, seenaa Muslimoota keenyaas bardhibbee 16-ffaa fi bara Ahimad Giraanyi duraa irraa kaasuun dhugaa fi dhugoo irratti hundeeffamuun ibsamaatii, mee hammasitti nagaa fi nageenyi qeyee keessan irraa hin dhabamini!Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 16/04/2014 at 12:28 am

Categories: Oromia   Tags:

THE NEW MASTER PLAN (MASTER CLAN KILLER) OF FINFINNE (ADDIS ABABA)

THE NEW MASTER PLAN (MASTER CLAN KILLER) OF FINFINNE (ADDIS ABABA): Critique and Protest Against Utopian (Nowhere) Comprehensiveness and Physical (Tabula Rasa) Determinist Master Plan.

By Gamsiis (Ph.D.), gamsis@gmail.com

Introduction:

The aim of this short essay is to protest and critique the newly declared Master Plan of Finfinne (Addis Ababa), the central city of Oromia. Moreover, it is also aimed to advocate for and bolster the voice of the underrepresented Oromo communities living in around Fifinne who are affected by this master plan.  The so called new master plan of the city of Addis Ababa (Finfinnee) is a top-down, utopian, physical determinist, a blue print production oriented plan, and filled with politically void terms, laden with hidden agenda that has a grand aim of disintegrating the territorial integrity of the state of Oromia and expand federal government and the minority settlers it has been sponsoring for the last 23 years at the heart of Oromo land, Finfinne. Read more…

19 comments - What do you think?
Posted by admin - 16/04/2014 at 12:01 am

Categories: HOA News   Tags:

A country case study on justice and treatment in detention in Ethiopia from the 2013 Human Rights and Democracy Report

ukgovApril 15, 2014 (UK Gov)–The 2013 Human Rights report of the government of (UK) severely criticized the government of Ethiopia for its application of its Anti-Terrorism Proclamation and the Charities and Societies Proclamation, which hampers the activity of the opposition camp of the country.

The report says that the UK is concerned about continuing restrictions on opposition and dissent in Ethiopia through use of the Anti-Terrorism Proclamation (ATP) and the Charities and Societies Proclamation (CSP) .

Those detained under the ATP include members of opposition groups, journalists, peaceful protesters, and others seeking to express their rights to freedom of assembly and expression while the CSP has had a serious impact on Ethiopian civil society’s ability to operate effectively, according to the report. Read more…

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 15/04/2014 at 6:35 pm

Categories: HOA News   Tags:

Faaruu Alaabaa Angaatuu Baalchaatiin

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 15/04/2014 at 6:05 am

Categories: Oromia   Tags:

Next Page »