Achi buutee miila Bakhar Waaree – Walaloo

Binta Dirree iraa | Hagayya 14,2012

Du’ee hin awwaalamnee Jiraatee hin mul’annee
Eessa seene dhiirroo Mootichi Wayyaanee?
Ni xawaafee laata halkan keessa ka’ee
Miila Bakhar Waaree achi buutee ta’ee?
Hayyu-duree biyyaa nama biyyaan deemu
Bakka inní jiru beekuu feena namuu
Yeroodhaaf taatullee dubbiin tuni nu dhibdee
Hangam ooltee bultuus numa baati booddee
Akkaataa itti jiru ummata dhoysanii
Inni muuza hin taanee maali adabsanii

Muuznilleen bilchaatee yeroo bahu qabaa
Akkaataan Mallasaa maalif dangaa dhabaa?
Moo isaanumaatu walafaan deebi’ee?
Aangoof bololuudhaan Mallasaa gaaga’ee?
Yoo akkas hin taanee maalif nu dhoysan ree
Maalifi ukkaamsan akka kessa hin barree?
Iccitiin feetellenn mana urtee baatii
Akkamitti dhokatte dubbiin Mallasaatii
Du’aa jiruu isaatiif nuti hin rakkannee
Dubbiidhaatu tahee manama hiikamnee
Isiinuu as deemtii dhokattee waan haftuu
Barumaaf jiraannaa yeroolleen dheerattuu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Binta Dirree