BUNA MIDHAAN EEBBAA*

Taammanaa Bitimaa irraa | Onkoloolessa 28, 2012

Iyyoolee, bunni midhaan eebbaa
Hoo-maaree, asxaa warra eebbaa!
Yoo oddoo dhaabatu
Mukni-saa qeyee-dha bareecha
Yoo guuramee dhiyaatu
Ijji-saa mooraa oogdii fakkeessa!

Qolli irraa baafamee
Akka mucaa harmaa, qananiin dhiqame
Cululuqxuu eelee, beedeerra kaayamee
Akka waan buruquu
Mukakaayyii-tin suuta suuta akaayamee
Haarri-saa olka’ee
Mana keessaa ba’ee:

Ollaa-dha urgeessa
Gandasoo qayyeessa
Biyya Gadaa shittoomsa
Dachee odaas urgoomsa!

Xaabee cululuqxuutti baafamee
Mooyyee bunaatti qusa’amee
Qus-qusiitu yeedalloon bilbilamaa
Qeyee dabree gandattis dhagayama!

Jabanaan sadan sunsummaanii kore
Jalaayyis barbadaan laaftoo itti-tolee
Haarri funyaani fi afaanin bayee
Hoo’inni-saa galmas gayee:

Haati warraa: “ijoolle buna waamaa!
“Mee dhaqaa ollaa cufatti dhaamaa!
Jetteetoo yoo magartuuwwan ergitu
Magartuuwwanis ganda keessa fiffiigdee
Bitimaa karraawwanii of-duuraa dhiddhiibde
“Koottaa bunni damfee!
“Dafaa warri marsee!”

Jetteetoo yoo kaachaan ol-deebitu:
Namni dhufee
Manni guutee
Haati warraa jabanaa shafoorra keessee
Ofii shiitii-mmoo dombii-rra teessee
Coqorsi shafoo marsee
Urgaan raftuu dammaqsee
Shaarfaan bunaas dhiyaatee
Haasaan jaarsaas bilchaatee:

Ishiin: “qaa jabaa!” jettee
Inni: “yaa Waaq situ jabaa-dhaa!
Gooftaa suma-jabaa-dhaa!
Jajjabaaddhuu nu baaddhu!
Lallaafii nu horsiisi! —“:

Jedheetoo ofii fi maatii-saatii
Hoorii fi lammii-saatii
Gandaa fi biyya-saatii
Qubaan garbuu qabatee
Waaqa guddaa kadhatee
Buna eebbatiin jamaa garaan eebbisaa
Arraba culkiitiin biyyas farsee leellisa!

Buna asxaa nagayaa
Obboleessa coqorsaa
Koodee-woo kan ejersaa
Tiruu garbuu limaayaa
Seenaa-saa isa akka faayaa
Mee kitaaba-rra olkaayaa!

Dubrii aannanii
Qaalluu midhaanii
Isa Waaqni kennee
Oromoo badhaase
Kan Oromoo-Kuushiis
Dabarsee addunyaa badhaase
Muudaas irra-yaasee!

Ijoollee dhaabaa buna eebbaa
Iyyoolee waamaa buna eebbaa
Dhugaa wal-wawwaamatii
Wajjummaas daraarsatii!

Manguddoo buna qapphaa
Gurguddoo marga qapphaa
Namaa-sa’a
Lafaa-marga
Xiqqaa-guddaa eebbisaa
Waaqa faarsaa leellisaa
Seera Gadaa eebbaan
Aaadaa Gadaa eebbaan
Walta’aa nuuf deebisaa!

Oromiyaa biyya eebbaa, eebbisaa
Biyyoota Kibbaas miidhamoo eebbisaa
Afrikaaf toltuu hawwaa
Addunyaaf nagaa hawwaa!

Coqorsa ta’aa walqabaddhaa
Damma ta’aa walitti mi’aawaa
Kanniisa ta’aa walii tumsaa
Akka goondaa hojii cimsaa!

Diina biyya keessanitti
Farra ija keessaniitti
Akka dhagaa qarsaa jabaaddhaa
Akka kanniisaas iddaa tarkaanfaddhaa!

Hundi keessan olka’aa
Garaa guutuun walta’aa
Beenaa tarkaanfaddhaa
Eebba bunaas abdaddhaa!

Qubee, qubee, qubee qubaa
Oromiyaa, Oromiyaa
Bilisummaa, bilisummaa
Jedhaa sagalee olqabaa
Gaachanas walirra qabaa!

Buna, buna jedhaatii
Biyyaa fi wal-eebbisaa
Buna, buna jedhaatii
Waaqa Gurraacha faarsaa leellisaa
Nagaa fi walabummaa keessan deebisaa!

Waliso, Waxabajjii 2000

***** Hubachiisa Miiljalees Mee ilaala! *****

* Walaloon kun Oromoota fi Muslimoota amma mootummaa Habashaa kan Wayyaanee jedhamuun, manneen hidhaatti waxalamaa jiran, kanneen baddaa Walloo magaalaa Garbaa-tti, goodaa Gadab Arsii magaalaa Asaasa-tti rasaasa diinatiin harca’anii hafanii fi kanneen Irreecha Bishooftuu irratti irreessa wajjin qabamanii ammallee dararamaa jiraniif, yaadannoo haa tahu! Haarri buna Oromoo kan waggaalee 1500 oli Biyya Oromoo urgeessaa jiru, kan dabreeyyuu kennaa Oromiyaan addunyaa badhaafte tahuun, ammaan tana ilmoo namaa maraaf haaraa jiru kun, gidaarota manneen hidhaa koloneeffattootaa uree keessa lowuun, akka isaanitti urgaawu abdiin qaba! Uummata Oromoo miliyoona 45-tu tarree galee isaan duuba dhaabachaa jiraa, bunni mallattoo nagaa, irreessi-mmoo mallattoo jireenyaa tahuu hubachuun, otoo abdiin hin kutatin qabsoo isaanii itti-fufuutu eebba Waaqaa-ti!