CIGOO

Binta Dirree Irraa| Adoolessa 05, 2012

Lafee cabsadhuu dhuha arkadhu!
Jecha hiikkaa lama qabu arkadhuu. Dhuhaa fi lafee adda baafadhu.
Hiikkaan sarara duraatii walqunnamtii qabu lafee yoo ta’u, dhuhati garuu
sarara duraatii qunnamtii hin qabu.

1.Horii eeguu dhiiftee joollee tapha gortee
Maaf irran dhorkinee harreen caffee seentee

2.Tuni raaree teenyaa tan keessatti tabannuu
Citaa argachuu hayyama hin gaafannuu

3.Waliin gamaa fidnee ashiitaa timiraa
Hiree kennuu didee kophaa nyaachutti jiraa.

Dubbistoota barreeffama kanaa, mee deebii Cigoo kanneenii yaalaa.