DHAAMSA GARAA DACHII KEESSAA – Walaloo

Makiyaa Abdullahi | Hagayya 02, 2012

Lafeen abbaa keetii iyyitee si yaamtii
Garaa dachii keessaa dhaamsa dabarsitii

Tokkummaa tokkummaa jetteeti iyyitii
Harka walqabadhaa yaa ilmaan koo jettii

Mallasaan fonqoluus Wayyaaneen nijirtii
Hiddi hin buqqaanee Sirni Wayyaaneetii

Tokkumma uumtanii waliigaltan malee
Carraan isin tartii arraas akka kalee

Duunee hafne je’aa diina keessan cabsaa
Irree gamtteefamteen daangaa kabajchiisaa

Hamaa fi gungummiin maqaa walxureessuun
Bu’aa tokko hin qabuu saba hin bilisoomsuu

Maddi keessan tokkoo Booranaa Bareentoo
Gudeeda Oromoo gadaameessaa Meetoo

Alagaallee ta’u namni diinni tokkoo
Tokkummaa uummata guyyaa gaafa rakkoo

Duuba yaa ilmaan koo maaltu isin dhibee
Akkamitti waldidaa namni biyya dhabee

Namni diinni cabsee biyya irraa fudhatee
Kan haqa isaa dhabee biyya irraa baqatee

Kan biyya ambaa keessatti kadhattuu mudatee
Jiruun baqattummaa mataa naanneesitee

Namni biyti isaa harka namaa jirtuu
Kan Wayyaaneen biyyaa hidhatti guuraa jirtuu

Namni sabni isaa biyyaa dhumaa jiruu
Kan diinni qawweedhaan lubbuu itti guraaruu

Namni bosonni isaa ibiddaan daarawee
Kan waan nyaatu dhabee saamamee beelawee

Roorroon itti fuuftee ni dhageeysa gaddaa
Akkamitti rafaa namni garaan madaa

Namni guuza oolee mana tokko jaaruu
Citaa walhinsaamuu namni walgargaaruu

Arra boru jechaa taa’anii hawwuunii
Bilisummaa hin fidduu taa’anii ifii walnyaachuunii

Ka’aa yaa ilmaan koo harka walqabadhaa
Tokkummaatti cimaa qabsotti jabaadhaa

Duuti garruu hin ooltuu eega dhalatanii
Seera uumamaatii hin ta’u diduunii

Duuti tokkoo mitii ulaagaan walcaaltii
Irra caaltuun du’aa tan mirga iffiirraatii

Ilmaan Oromoo dhaa kan dubraa dardaraa
Jaarmayatti cimaa yoomirrallee arra

Wirtuu lafee duydaa humna oo’aa biyyaa
Isini kan dhaalu boru Oromiyaa

Haawwanii fi abbootiin manguddoonni marti
Bakkuma jirtanii cimaa qabsoodhattii

Waan qabdan arjoomaa qabsoon haa finiintuu
Qabeenyaan maletti qabsoon fiinxa hin baatuu

Goshaa harka kaayaa waan qabdan hiixadhaa
Oromiyaa teessan diina harkaa fudhaa

Jetteeti dhaammattii lafeen abbootiitii
Haa jalaa awwaannuu Orommotni marti

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Binta Dirree /Makiyaa