Dhaamsa lammii Oromoo fi jaallatamtoota kabajaa Oromummaa kan qabdaan hundaaf

Abdisa | Onkoloolessa 14, 2012

Dhaamsa koo kana namni argee hunduu lammii koo hundaaf Naaf haga’uu. Kunis ilmaan Oromoo barootaaf haccuuccaa jalaa ba’uuf waan danda’uu hundaa gochuu kan carraaqii hedduu godhaan kummaatama isaanii lubbuu qaalliis warreegaatti turaan, itti jiruus. Hardhaan kana waan guddaa gochaa jira jennuusi bu’aan bu’aan argamaa jiruu garuu Galmaan nuga’uuf hin dandeenyee. Sababbiin isaa waan nurrraa eegamuu tokkoo Akka dhuunfaatti hundumtuu waan ba’uu hindandeenyeef. Hata’uu immoo namooni warreegammaaf of qopheessaan hunduus sagantaan isaan baafataan uttuu hin milkaa’iin uttuu afuu argamaas ture hardhas arguu jira. Egaa kanaaf immoo kan dura- bu’ummaa dhaan qabsoo sabichaa addemsisuu rakkoo keessaa Saba isaa baassuun ga’ee isa ta’ee uttuu jiruu walii isaa ti fuula deefachuu dhaan bara qabsoo qancarsee bara bilisummaa immoo dheerresaa jiraachuu filataan jiru. Kun immoo waldhacha uttuu hin taanee akkeeka fuunduraaf sagantaa ijjaaraa dhabuutu keessaa muldhata. Egaa sabni keenyaa akkuma AADAA fi seenaa isaa kan biyyaa isaa keessaatti warreegammaaf ofi keennee eggachaa jiru kana qabsoo isaa bilisummaa dhugaan nu ga’uu danda’uu biyyaa isa keessaatti hundee itti cimsatee yeroo tokkoon Bakka jiruu walkaasee eenyuummaa Isaaf ka’uun barbaachisaa dha. Kuni immoo tokkoon tokkoon keenya waan nurrraa eegamuuf deebii barbaachisaa ta’ee kennuu qabna. Kan abdaanuu humna alaa uttuu hin taane humna keessaa jabbefachuun Alaaf keessaa humna keenya walti fidduun humna tokkoon ka’uu dha. Kun immoo waan haqqaa kan Ifa jiruu waan ta’eef nu humti yoo sagantaa keenyaa baafnee of geggeessuu hin danda’iin gabrummaan barabaraan hajirtuu jechuu taatti. Gabrummaa jalaa ba’uuf tokkummaan ka’amee qabsoo kallattii hundaanuu walfaana finniinsuu qabna.

Akkamtiin? Yoomi? Eessaatti? EENYUU dhaan? Maaliif? Meeqatu? Gaaffii kanneen immoo dhuunfadhaan waltii mar’adhaa. Deebbii isaa itti yaada yeroo itti aannuu sagantaan keenyaa karroora baafachuu dha.

–abdisabo@gmail.com