Gaaffiin Mirga Walqixxummaa Amantii Islaamaa Qaama Gaaffii Mirgoota Hundaati

Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo | Hagayya 06, 2012

Hawaasni Muslimaa Itoophiyaa keessaa ji’oota danuu dabran kana gaaffii mirga wal qixxummaa fi walabummaa amantii dhiheessaa jiraatu illee, mootummaa biyyan bulcha jedhu irraa hanga ammaatti deebii sirnaa akka hin argatin beekamaa dha. Gaaffiin hawaasa Muslimaa, akkuma heera isaa keessa kaayametti, akka mootummaan dhimma amantii keessaa hin seenne fi hogganoota dhimma amantii isaanii ufiin akka filatan kan gaafatu tahee osoo jiruu, har’a mootummichi gaaffii sana gara dabarsuudhaan maqaa biroo kennaafii akka jirus ifaa dha. Kun gaaffii heeraa fi gaaffii mirgaa waan taheef ABO jalqabaarraa kaasee deeggarsa isaa labsee ture ammallee irra deebisee mirkaneessa.

ABO dhimma amantii irratti dhaaba ejjennoo madaalawaa fi hundaaf wal qixaa qabu tahuun isaa ifaa dha. Namni hunduu amantii barbaade hordofuu dhaf mirga inni qabu ni kabaja. Kana irraa kaúunis amantiilee hundumaa ija tokkoon ilaala; tokkoof loogee isa kaan cunqursuutti hin amanu. Kanaaf jechas yeroo hordoftoonni amantii tahe tokkoo dhiibamanii mirga isaaniif malu mulqaman argaa fi dhagayaa callisuu hin dandaú, callisuus hin qabu. Mootummaas tahe jarmaayaan siyaasaa kamuu dantaa siyaasaa isaa tarkaafachiisuuf amantii dhimma itti bahuu hin qabu; amantiin kamuu amantii aangoo siyaasaaf fi dantaa siyaasaa ittiin guuttachuuf kan dhimma itti bahamu tahuu akka hin qabne ABO deddeebi’ee ibsee jira.
Ibsa guutuu:
1. Afaan Oromoo
2. Afaan Amaaraa