Gaafii WBO – Walaloo

Makiyyaa Abdullahi tiin | Ebla 23, 2012

Bilsummaa tiyya maaf narraa fagaattee?
Naaf himi naangallee bakka itti dhokattee

Ummanni Oromoo xiqqaa fi guddaanii
Sumaaf maraatanii suma abjuunsaanii

Yoo akka fadhiisaanii qaata sirkatanii
Yoo akka qabsoodhaa lubbuu if kennanii

Jaalaluma keetiif marti machaa’anii
Eega siif maraachuu if quba hin qaban

Yoo qabeenya taatees numa arjoomanii
Namuu akka humnaattu waan dandeytii saanii

Bilsummaa tiyya maalree rakinnikee
Kan nurraa fagaatteef kan booyu sabni kee

Yaa bilisummaatoo ibsituu dukkanaa
Suma arkachuudhaan gabrummaarraa baanaa

Sumaan nama taanee adunyaatti beekkamnaa
Biyya abbaa keenyaa sumaani deeffannaa

Kan sitti nugeeysuu karaan kami laataa?
Barbaada keen deemaa maaf narraa fagaattaa?

Hallayya moo dirree dahoo moo labbaadhaa
Natti himi HAWWII too fagoo moo dhihoo dhaa?

Maaf dhagaan samiirraa anarratii hin roobnee
Du’akoon filadhaa yooniin sinarkannee

Beelaa fi dheebuudhaaf an harka hin kenninee
Qabsoo ittiin jiraa if booda hin deebinee

Alaa fi mana koo ilmaan koo facaasee
Suma arkachuufiin qawwee lafaakaasee

Baddaa fi gammoojjii Oromiyaa keessaa
Si barbaadaan deemaa roobaa caama keessaa

Maaliree rakkinni afaansaa wallaalee
Ni beeytaa naaf himi ani naaf hin gallee

Bilisummaa tiyya garaa hin jabaatinii
Addeesii naaf himi tokko nan dhoysinii

Akkanaa akkasii an namunoo je’u
Ittiin fuuf qabsoo if booda deebi’uu