Jabaadhaa! – Walaloo

Hamma silaa raatu diroon dhadhaa baatii
Haaraatu itti dhiisaa bakka cabxeen yaastii

Bara ciniinsuudhaa Gadaa xumuraatii
Tabba kana bahuun obsa barbaachistii

Waa marti ni toltii yeroo isii eeggattii
Nama obsee dhugaa aannan goromsaatii

Yoo booroyte malee wahi xaliiloytii?
Afaan bariisaati lafti dukkanooytii

Mallattoon bariisaa akkanaan beekkamtii
Barihuuf dhaattee jabaadhaa qabsottii!

Dhiiraa fi dhalaaniis mudhii jabeeysaatii
Jabaadhaa saba koo amma nuuf bariitii

Xawalwaallee fi gantuu dhiisaa tuffadhaatii
Gaaf tokko if bartii yookaan achiin haftii

Baga achi bahan qabsoo qancarsanii
Re’eedhaa fi yeyyiin walkeessa hin horanii

Gaffazalamoonni gobeensatti hakaafuu
Ni dhama’an malee friin tokko hin dhufuu

Gaggeessaa qabsoodhaa hoogganicha dhaabaa
Kora sabaatiini filatamuu qabaa

Wanni inni hojjate martinuu laalamee
Bu’aan hujii isaa hundi gilgaalamee

Qabsicha keessatti dheerinni yeroodhaa itti dabalamee
Muxannoon qabsoo isaa akkaan madaalamee

Sabboonummaan isaa sirritti beekkamee
Xiqqaadhaa fi guddaan sabaan jaalatamee

Akkasiin filamaa hoogganaan dhaabaatii
Gandumma fi naannoon filamuun wahi taatii?

Aanaa fi aantummaan filamuun hin jirtuu
Hanga ulaagaalee filamuudhaa guutuu

Kutaa dhaa fi naannoo diinaatu daangeessee
Oromoon tokkichaa nyaaphaa adda baasee

Oromoon tokkoomee akka wal hin gargaarree
Sakaallaa fi gufuu gabroomsaa dhandhaaree

Gantuudhaa fi saamtuun filamuu hin qabanii
Kun heera ganamaan lafa kaayyatanii

Kanneen heera cabsan kan heera hin kabajnee
Yaada isaanii sabni gunkumaa hin fudhannee

Saba koo jabaadhaa amma gaa qabsoonii
Galaanni sobduu dhaa isin hin fuudhinii

Jarreen abbaa hidhii fakkeesituu sobduu
Yoo facaasuu malee bu’aa tokko hin fidduu

Ejjennoo qabaadhaa cichaa kaayyoodhattii
Shakkii tokko malee ni injifannaatii

Injifanno Ummata Oromof !!
Binta Dirre irraa