Numa jirraa – Walaloo

Makiyaa Abdullahitiin | Fulbaana 03, 2012

Numa jirra numa jirraa
Hanga arraa numa jirraa

Nu fixuuf yaalen dachiirraa
Waa dhumnee numa jirraa

Wuliillee ni jiraannaa
Ni fixna malee yoom dhumnaa

Dhufaa dabraan numa miidhaa
Numa saamee numa hidhaa

Abbaa ilmaan nu waldabran
Numarrati mootii tahan

Aanooleerratti nudduulanii
Harkaa miila nu ciranii

Harma aayyoo mummuranii
Yoomi waa nu dandamanii?

Calanqorratiis kana caalaa
Jarri yoom hafan nun jalaa

Lafeen Oromoo tuttuulamtee
Akka uudaa ol dhaabbattee

Guban lafee saba kiyyaa
Garaan kiyya wahi fayyaa?

Niin deefadha dhiiga kiyyaa
Ana ilami abbaa biyyaa!

Seenaadhaatu natti himee
Akkatti sabni koo gabroomee

Eegaan seenaa koo dubbisee
Garaan koo yoom na raffisee

Sammuun kiyya na wareeree
Eegaan seenaa kankoo baree

Aniis akka abbaakoo kaleessaa
Qabsaa’een diina fageessaa

Gad hin qabu mataa kiyyaa
Du’ee dhabamuu naa wayaa

Miidhama saba koon laaladhee
Duluuf ka’ee an onnadhee

Nu dargaggoon abdii biyyaa
Kan bilisoomsu Oromiyaa

Humna ho’aa lafee duydaa
Abdii Oromoo isa guddaa

Arraas angoo dur san deeffachuuf
Walyaamanii nu fi’achuuf

Yaa saba koo hin dagaminaa
Jarri jaraa hin amaninaa

Nu dargaggoon lafaa kaanee
Biyya abbaa keenyaatiif jennee

Ni wareegna lubbuu teenyaa
Biyya dhabnee eessatti teenyaa?

Mallas du’uus ni jiranii
Warri Mallasaa daranii

Warri aangoo mi’eeffatee
Kan qabeenya Oromiyaa cunfatee

Irree teenya gamteefannee
Haa fonqolchinu Wayyaanee

Numa jirra numa jirraa
Hanga har’aa numa jirraa

Nu fixuuf yaalen dachiirraa
Waa dhunee numa jirraa

Wuliillee ni jiraannaa
Ni fixna malee yoom dhumnaa