Qeerroon dargaggoota Sidaamaa waliin dhimma qabsoo irratti marii taasise.

Hagayya 17, 2012 Finfinnee

Sochiin Dargaggoota Biyyoolessaa kan Bilisummaa fi Dimokiraasii(Qeerroon) Dargaggoota Sidaamaa waliin walitti dhufuun dhimma qabsoo irratti marii taasise. Diina waloo jiru mootummaa wayyaanee hundeen buqqisuuf gumaatni sabawwan cunqurfamoo marti barbaachisaa akka tahe hubachuun Qeerroon Dargaggoota Sidaamaa waliin walitti dhufuun dhimma qabsoo irratti haalaan erga mariiatamee booda hojii fuulduraa jabinaan waliin akka hojjetamu irratti walii galuun ibsawwan ejjennoo armaan gadii kun baafamee jira.

1. Diinni keenya mootummaa wayyaanee tahuu hubachuun qabsoo hanga dhumaa tokkummaan ni gaggeessina,

2. Bakka rakkoon ilmaan oromoo mudatee fi uummata sidaamaa mudatetti wal tahuun ni furra,

3. Sagaleen sabawwan cunqurfamee addunyaatti akka dhagaamu tokkummaan ni hojjenna,

4. Sabawwan cunqurafamoo Impaayera biyyattii keessatti carraa wal fakkaataan isaan mudate waliin tahuun ni hojjenna,

5. Humna mootummaa wayyaanee diiguuf akka tahutti diddaa wal fakkaataa waraana mootummaa wayyaanee tasgabbii dhabsiisu Oromiyaa fi Sidaamaa keessatti ni qabsiifna,

6. Uummatnii fi biyyi keenya bilisa hanga bahutti qabsoo itti fufna,

7. Odeeffata diddaa uummataan jiruu fi shira mootummaa wayyaanee yeroodhaa yerootti quba wal qabaachifna,

8. Quunnamtii bua qabeessummaa tolchuun Waadaa keenya hanga dhumaa ni tikfanna,

Kan jedhan baafachuun yeroodhaa yerootti quunnamtii jabaan akka itti fufamuu fi diddaa wal fakkaataa mootummaa abbaa irree baleellaffamu irratti hojjechuuf murtii irra gahamee jira.