The Legendary Oromo Mother’s Song: “Yaa Mootummaa”

Faaruu Haadha Mootummaa

Adoolessa 24, 2012 (Ayyaantuu.com) – Mootummaan Kaaba Oromiyaa, Salaale ti dhalatee guddate. Ilma tokkicha qofaa waan qabduuf, haati isaa qananii dhaan guddifte. Farda-sangaa bulloo, qawwee zinnara isaa wajjin bitteef. Haadha warraa bareedduu fuusifte.

Akkuma beekamu, Oromoon Salaalee sirna Nafxanyaatiin gidiraa guddaatu irra gaye. Mootummaan roorroon itti baay’atnaan nafxanyaa heddu galaafate. Sirnichi nama nyaataan sun qabee Karchallee Alam Baqqaa ti umurii guutuu akka hidhamu itti murteesse.

Roorroo kanatti kan gaddite Haati Mootummaa faaruu ilma ishiitii Alam Baqaa kessatti gaafachuu yeroo dhaqxu jettu haadholiin keenya nuuf dabarsaniiru:

Yaa Mootummaa:

Yaa Mootummaa yaa ilma koo

Tokkicha koo, tokkicha koo,

Farda jennaan bulloo sii bitee

Qawwee jennaan beeljigii bitee

Niitii jennaan bareedduu fidee

Maalin balleesse yaa ilma koo?

Tokkicha koo, tokkicha koo.

Yaa Mootummaa yaa ilma koo

Tokkicha koo, tokkicha koo,

Yaa Mootummaa bulloo shurshuraa

Alam Baqaa buutee na duraa

Yaa Mootummaa gurracha Turaa

Alam Baqqaa buutee na duraa

Itti hin bartuu galaa shumburaa

Garaa si muraa, garaa si muraa.

Yaa Mootummaa yaa ilma koo

Tokkicha koo, tokkicha koo

Koottu hin gallaa Salaalumattii

Iyyan lammiin namaa birmattii

Koottu hin gallaa Salaale wayyaa,

Biyya jabbiin namaa guddattuu,

Biyyaa lammiin namaa dubbattuu.

Maalin balleesse yaa ilma koo?

Tokkicha koo, tokkicha koo.

Yaa Mootummaa guraacha Turaa,

Itti hin bartuu galaa shumburaa,

Garaa si muraa, garaa si muraa.

Yaa Mootummaa kittaa walaloo,

Itti hin bartuu hidhaa wadaroo,

Koottu hin gallaa Salaale Wayyaa,

Biyyaa jabbiin namaa guddattuu,

Biyyaa lammiin namaa birmattuu.

Yeroo hundumaa, faaruu kana mana hidhaa keessatti faarfachaa turte nuun jechaa turan haadholiin keenya. Miid’dhaan dubartoota Oromoo irraan gayaa ture fi har’a illee daran babal’achaa jiru akka laayyootti waan bira darbamu miti. Kanaaf, roorroo haadholii keenya irraan, obboleetiiwwan keenya irraan gayaa turee fi ammas gayaa jiruuf yaadannoo akka ta’u, faaruu seena-qabeessa kana artistootni fi barreessitootni keenya walaloo isaa guutuu wajjin dhaloota dhufutti dabarsuu qabu jedheen amana.

Oduu durii fi faaruun hadholiin waa heddu ilmaan isaaniitti dabarsu. Mootummaan nama tokko mitti warri jedhan illee jiru. Mootumaa Oromiyaa isa humnaan cabe warri jedhanis jiru. Waan hundaafuu, ani warra seenaa qorataniifan dhiisa. Amman ofii beeku isiniif hire. Faaruun kun haadholii ilmaan isaanii mana hidha Wayyaanee keessatti gidiraa argaa jiraniif yaadannoo haa ta’u.

Jiruu Barii yaada dhiyeesse. Walaloon Jamamaa Luuccessaa fi Mortaarin itti ida’ame.