WAAMICHA WAL GA`II MARII HAWAASA OROMOO KONYAA GADAA BILISUMMAA -vEDEMEENTEN

Waxabajii 15, 2012

Wal ga`ii marii hawaasa Oromoo Guutuu Kutaa dhiya Kanaadaa maraaf ,

Wali ga`ii Magaalaa Edmeenten Albartaatti qophaa`e kana irratti Konyaaleen ABO Dhiya Kanaadaa walii galaa ,Konyaa Magarsaa Barii , Konyaa Milkeessaa Gadaa,Konyaa Guutamaa Hawaas, Konyaa Saartuu Bonayyaa, Konyaa Gadaa Bilisummaa,Konyaa Saskaachuwaan,Giraaddi Pereeree, Foorki Makmariif Miseensotaa fi Deggertootaa ABO walii galaa fi hawaasa Oromoo Dhiya Kaanaadaa keessa jirtan hundaaf.Wal ga`ii seena qabeessaa fi kabajamaa kana irratti argamatanii yaada maree fi tumsa tokkummaa sabaa fi gamtaa lammii keessaniif ga`ee fi qooda lammummaa fi Oromummaa keessanii gumaachitan Waamicha keenya Ulfinaa fi kabajaa Oromummaa waliin isiniif dhiyeessina.

Akeekaa fi kaayyoo wal ga`ii kanaa ilaalchisee,

1. Haala yeroo ammaa QBO biyya keessaa fi biyya alatti deemaa jiru irratti qaamni ol aanaa hoggana ABO irratti argamuun ibsa bal`aa fi ifa ta`e kennu.

2. Sochii QEERROO OROMIYAA diina waliin biyya keessatti falmaa hadhooftuu godhaa jiruu fi Qotee bulaan Oromoo dichii isaa diinaan Qirchamaa fi qabeenyi isa saamamaa jiru mormuun diinaa waliin hudhee wal qabaa jiru ilaachisee hoggani ABO ibsa kennu.

3. Hayyootaa fi beekotaa Oromoo OSA/Waldaa Qorannoo Oromoo/ irraa D/T Gadaa kanaa irrati argamuun dhimma saba keenyaa Oromoo fi biyya keenya Oromiyaa irratti akkasums ibsootaa fi barnoota addaa addaa kennu.

4. Dhimma Dhiitamuu Mirga dhala namaa Impaayera sana keessaatti/addatti ummata Oromoo irraan Mootummaan gabroofataa/Malassii fi Humni Qawween biyya keenya weeraree qabate saba keenyaa fi biyya keenya mancaasaa jiru.

5. Dararamaa fi mankaraaraa, iraarsaa fi gidiraa Baqattoota Oromoo Biyyootaa ollaa keessaatti irra ga`aa jiru ilaalchisee mormii fi dura dhaabbannoo qabanii fi falmii godhaa jiran, tumsaa fi garagarsaa akkasumas Iyyannaa Mootummoota Addunyaatti godhaa jiranii fi hodofii karaa isaanii jiru ilaalchisee Daarkiterri Dhaabbataa Mirgai Dhala namaa kan Gaanfa Afirikaa/HRLHA/ irratti argamuun ibsa bal`aa kennu.

Gama Ummata keenyaan waan irraa eegamu,

Ummatni Oromoo bal`aan dhimma QBO cimsuu fi gamtaan Tokkummaa sabaan wal gurmeessee yaadaan, qalbiin, dinagdee fi qaamaan ABO bira dhaabbachuu f i QB tinnisuu akka qabuu fi Sabni Oromoo bal`aan Bakka jiruu ilaa fi ilaameen dhimma saba isaa fi biyya isaa irratti akka yaada wal jijjiiruu fi mariyatuuf kan qopha`aa waan ta`eef irra deebinee Wal tajjii akkasii kana irratti aragmuu fi keessaa qooda fudhahcuun dirqama lammummaati jenna.

Akkasumas gala Bashannan Oromoof,
Wallistoota Oromoo Sabboontotaa fi beekamoo
Wallisaa Callaa Carcar HWBO Seena qabeessa.
Wallisaa Habtaamuu Lamuu Tokkummaa Wallisaa aadaa Oromoo
Walliftuu Amartii waarii beekamtuu fi jaallatamtuu Sirbituu aadaa Oromoo
Waliftuu Salihaa Saamii sirba aadaa Oromoo godinootaa hundaan kan beekamtu.
DJ Roobaa Sirba aadaa Oromoon kan beekamu.
Akkasumas Agarsiisa Aadaa Oromoo fi Qophiilee addaa addaa ni qabna.

Waxabajjii 23/2012 galgala isin bashannaniisuu fi isin bowaarsuuf qophii guutuun isin eegaa jiru. Qaree fi Qeerroon Oromoo,

Maatii fi dhuunfaan , Iriyaa fi firroottan keessan hundaa waliin kotta bashannaa alkan guutuu isiniin jenna.
Fakkii fi qophii sagantaa Sirbaa barreeffama kanaa waliin walitti qabsiifnee isiniif ergineerra.

Odeeffannoo dabalataaf Bil;

Obbo Raajii Guddataa (587) 708- 4811
Obbo Badirii Kabiiraa (780) 399- 3450
Obbo Darajjee Galataa (780) 802-8592
Obbo Gaaddisaa Tarfaasaa(587) 989-52 08 kanaan qunnamuu dandeessu.

Injifannoon Ummata Oromoof!

Konyaa Gadaa Bilisummaa
Koree Qopheessituu Kora Marii Hawaasaa
Edmeenten/Albertaa
Waxabajjii 23/2012