Waamicha Walga’hii WWDO

Akkuma sagantaa keenya ji’a dabree irratti beeksifame walga’iin WWDO idleen Dilbata Onkoloolessa 07, 2012, sa’aa 6:00w.b. irraa jalqabee gaggeeffama. Sirna walga’ii keenya irratti qophiileen adda-addaa bashannansiisoo fi barsiisoo akkasumas kan haala yeroo waliin walqabate qophaa’ee jira. Kanaaf, dargaggoonni  Oromoo Washington DC, Maryland (MD) fi Verginia (VA) jiraattan walga’ii keenya irratti argamuun  hojii bu’uuraa tokkummaa Oromoo jabeessuu irratti dargaggooti geggeessa jiran irratti akka qooda fudhattan waamicha keenya kabajaa isiniif dabarsina. Qophii keenyatti bashannanaa walbira jiraachuu keenya haa muli’fnu!

Bakki:      Jaarmiyaa Hawaasa Oromoo,
6212 3rd Street, NW,
Washington, DC 20011

Sa’aatii:   6:00w.b.

Dargaggoon Oromoo Irree Oromoyaati!

Koree gidduu WWDO (Waldaa Walgargaarsa Dargaggoota Oromoo) irraa.