Waamicha Walga’ii WWDO

Akkuma sagantaa keenya ji’a dabree irratti beeksifame walga’iin WWDO idleen Dilbata Adoolessa 1, 2012, waaree booda sa’aa 6:00 irraa jalqabee gaggeeffama. Sirna walga’ii keenya irratti qophiileen bashannansiisoo taa’an kan shamarran keenya addatti qoda fudhatan, sagantaan addaa-addaa fi wal-barsiisuu qophaa’ee jira. Kanaaf, dargaggoonni  Oromoo Washington DC fi naannooshee jiraattan walga’ii keenya irratti argamuun  afuura  fi hamlee Oromummaa nugidduu jiru  akkasumas  inaaffaa guddina uummata keenyaaf qabnu  nuwajjin akka hirmaattan waamicha keenya isiniif dabarsina. Qophii keenyatti bashannanaa walbira jiraachuu keenya haa muli’fnu!

Bakki:      Jaarmiyaa Hawaasa Oromoo,

6212 3rd Street, NW,

Washington, DC 20011

Koree gidduu WWDO (Waldaa Walgargaarsaa Dargaggoota Oromoo) irraa