Waamicha Walga’ii WWDO

Walga’iin WWDO idleen Dilbata Sadaasa 04, 2012, sa’aa 6:00w.b. irraa eegalee gaggeeffama. Akkuma barame Sirna walga’ii keenya irratti qophiileen adda-addaa bashannansiisoo fi barsiisoo akkasumas kan haala yeroo waliin walqabate qophaa’ee jira.

Kanaaf, dargaggoonni Oromoo Washington DC, Maryland (MD) fi Verginia (VA) keessa jiraattan walga’ii keenya irratti argamuun hojii tokkummaa Oromoo jabeessuu irratti dargaggooti hamlee guddaadhaan geggeessaa jiran irratti akka qooda fudhattan waamicha keenya kabajaa isiniif dabarsina.

Qophii keenyatti bashannanaa walbira jiraachuu keenya haa muli’fnu!

Bakki: Jaarmiyaa Hawaasa Oromoo,
6212 3rd Street, NW,
Washington, DC 20011
Sa’aatii: 6:00w.b.

Dargaggoon Oromoo Irree Oromoyaati!

Koree gidduu WWDO (Waldaa Walgargaarsa Dargaggoota Oromoo) irraa.