Waamicha Walga’ii WWDO, Fulbaana 02, 2012

Nagaa keenya kabajaa dargaggoota Oromoo DMV (DC, Maryland fi Varginia) jirrattan maraaf dabarsina.

Akkuma beekamu walga’iin WWDO ji’aa Dilbata Fulbaana 02, 2012 geggeeffama. Sagantaa guyyaa kanaatti qophilee adda addaa bashannansiisoo fi barsiisoo ta’an kan dhiyaatan yoo ta’u itti dabalaanis mariin waa’ee gargaarsa lammii miseensota waliin ni geggeeffama.

Kanaaf, guyyaa kanatti dargaggooti Oromoo naannoo DC, MD fi VA jirattan dhuftanii akka sagantaa kantti hirmaattan akkasumas tokkummaa Oromoo yoomiyyuu caalaa barbaadamu akka ibsitan WWDOn isin hafeera.

Guyyaan: Fulbaana 02, 2012
Bakki walga’ii: Wajjira Jaarmiyaa Hawaasa Oromoo
6212 3rd ST, NW
Washington, DC 20011
Sa’atii: 06:00W.B.

Galatoomaa!
Koree Gidduu Waldaa Walgargaarsa Dargaggoota Oromoo