Support Madda Walaabuu Media Foundation and its Oromo Voice Radio broadcast to Oromia

Afaan Oromoo

Artistiin Oromoo Beekamaan Gammachiis Bayyanaa dhukkubsatee akka gargaarsa barbaadu ibsame.

Ayyaantuu.com | Ebla 23, 2014

Gammachiis BayyanaaArtistiin beekamaa fi sabboonaan Gammachiis Bayyanaa dhukkubsatee yaala dhabuun manatti galee akka jiruu fi yaalamuufis humna isaa waan hin qabneef gargaarsa akka barbaadu sabboontonni Oromoo ibsan.

Yeroo dheeraaf walaloowwan, diraamaa gaggaababoo fi sirboota adda addaa rakkoo fi miidhaa ummata Oromoo ibsan, kan haqaa fi duudhaa Oromoo calaqqisan qopheessun uummataaf gumaachaa, ummatas hamleessaa kan ture yoo ta’u, hojiiwwan isaa keeyssaa diraamaan gabaaboo fi walaloowwan akka “Dache”, “Bubbee” kkf kanneen ummata biratti fudhata argatanidha.

Hojiiwwan isaa keessaa “Bubbee” kan jedhu caqasaa.

Be the first to comment - What do you think?
Posted by Falmataa - 23/04/2014 at 12:41 pm

Categories: Afaan Oromoo, Oromia   Tags:

Mootummaan Wayyaanee Badii Tokkoon Malee Sabboonaa Artistii Oromoo Jaafar Yusuuf Ukkaamsuu Mana Hidhaa Galche

By Qeerroo.org | April 18, 2014

Weellisaa Sabboonaa Artist Jaafar YusuufMootummaan Wayyaanee aartii fi Artistoota Oromoo nyaachaa alalfachaa kan as geesse Sabboonaa Jaallatamaa wallisaa Oromoo kan tahee fi yeroo ammaa kana keessatti walleewwan haaraa baasuudhaan daran jaallatamaa kan dhufe Wallisaa Artistii Oromoo Jaafar Yusuuf mootummaan wayyaanee Ukkaamsuun mana hidhaa keessatti darara irraan gahaa jirti. Mootummaan wayyaanee Wallisaa Jaafar Yusuuf dhimma Lafa naannawa Finfinnee federaala jala galchuu ilaalchisee wallee Finfinneen Keenyuma jedhu wallee baaqqee gadhiisteetta, Ati akeeka mootummaa wayyaanee Uummata kakaasuun fashalsiisuu irratti argamta jechuun mana hidhaatti ukkaamsuun darara jabaa reebichaa bakka lafeen ilmaan Oromoo hedduun keessatti nyaatame Maaikelaawwii keessatti dararaa jirti

Mootummaan Wayyaanee Artistoota Oromoo waan Oromoo fi Oromiyaa sirban kanneen akka Eebbisaa Addunyaa, Yoseef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa, Abdii Qophee fi kanneen biroo hedduu darara jabaa irraan gahuun lubbuu isaanii kan dabarsite yoommuu tahu yeroo ammaa kanas Sabboontota Oromoo Artistoota waan Oromoo sirbuun oromummaa hubachiisan kanneen akka Jaafar Yusuuf mana hidhaa keessatti darara jabaa irraan gahaa jirti. Read more…

14 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 18/04/2014 at 1:10 pm

Categories: Afaan Oromoo, HOA News, Somalia   Tags:

Weelluu Jaafar Yusuuf haaraa 2014: “Finfinneen Keenyuma!!!”

1 comment - What do you think?
Posted by Falmataa - 13/04/2014 at 10:14 pm

Categories: Afaan Oromoo   Tags:

Ergamtooti Wayyaanee Abbaa Duulaan durfamu Embassy Itophiyaa Washington, DC keessatti ergama raawwatuuf yaalaa jiru.

Ayyaantuu.com, Washington, DC | Gurraandhala 2, 2014

Abbaa Duulaa G. ( Minaasee W.Giorgis) - 2.2.14Ergamtooti mootummaa abbaa irree Wayyaanee/TPLF kan Abbaa Duulaa Gammaadaa (Minaasee W/Giorgis) durfamu ajaja TPLF irraa itti kenname qabatee gara Washington, DC dhufuun beekame.

Abbaan Duulaa ykn Minaaseeni fi gareen isaa Embassy Itoophiyaa Magaalaa Washington, DC jiru keeyssa riphuudhaan warreen faayidaa dhuunfaa isaaniitif akkuma isaanii mirgaa fi haqa ummata Oromoo fi Oromiyaa dabarsanii gurguran/kennan waliin ta’uudhaan dhoksaadhaan kaayyoo dharaa kan manneen barumsaa Oromiyaa keeysatti babal’isuuf jedhuun gargaarsa qarshii walitti qabuuf yaalii gochaa akka jiranii fi sochii dhoksaa kanas sabboontoni Oromoo irratti dhaqqabuu ifa ta’ee jira. Read more…

27 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 02/02/2014 at 10:41 pm

Categories: Afaan Oromoo, USA   Tags:

Sirboota Oromoo Harawaa

Adnaan Mohammed: Hin Maqu Karaarraa! Shukri Jamaal: Oromiyaan Biyya Kiyya!

1 comment - What do you think?
Posted by Falmataa - 02/02/2014 at 12:09 pm

Categories: Afaan Oromoo, Art & Culture, Oromia   Tags:

Nairobi, Keenya Keessatti Yaadannon Dhumaatii Oromoo Anoolee, Calanqoo fi Oromiyaa Bakka Adda Addaatti Tahe Kabajame.

Amajjii gaafa 26, 2014 biyya Keeniyaa magaalaa Nairobi keessatti guyyaan yaadannon dhumaatii (Genocide) saba Oromoo Anoolee, Calanqoo fi Oromiyaa bakkoota gara garaatti sirna Nafxanyaa fi abboota irreetiin raawwatame kabajame.

Guyyaa kanatti lammiin Oromoo magaalaa Nairobi kessa jiraatan martii heedduminan kabaja guyyaa yaadannoo kanaaf kan bahan yoo ta’u, sagantaan walaloolee fi diramaawwan adda addaa dhiyaataniiru. Artistooti Oromoo bebbeekamoon kan akka Abdii Ibrahim, Faaxee Anniyaa fi Aliye Sabetis argamanii ergaa kara ogummaa isaaniin dabarsaniiru. Read more…

5 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 02/02/2014 at 5:15 am

Categories: Afaan Oromoo, Human Rights, Kenya   Tags:

Manni adabaa bakka yakkamaan itti amala isaarraa sirratu dhamoo,kan biraa?

Ittaanaa Guuttataa | Amajji 17, 2014 

Seenaa misooma impaayera itiyoophiyaa keessatti, erga mootummaan wayyaanee gara aangootti dhufe bara 1983 asitti jijjiiramni addaa ta’eera yoo jedhame ragaan kanaa firootaafi miseensota waayyaanee qofa. Qotee bulaan ooyiruusaarraa beebyaa tokko malee ijaarsi gamoowwanii, daandiiwwaniifi kkf dhugaatti saffiseera. Hireen qotee bultoota kanaas ilmaan isaanii waliin daandii bukkee ta’aanii harka isa ol darbuufi gad bu’uu ilaaluu, jecha dhaga’ee inbeenneen buusii kadhachuu, gaddee kofalchiisuu, rakkatee duuromsuu dha. Manneetiin barnootaa fi yaalaa, bu’araaleen misoomaafi wirtuuwwan hayyootniifi dargaggootni Oromoo masaanuuwwan wayyaanee akka korbeessa re’ee itti hidhaman manneetiin adabaa sadarkaa isaanii hineegganne haalaan baballataniiru. Abishaalichi mootummaa wayyaanee MB 1fi manneetii adabaa 2, kellaawwan fayyaa 2fi wirtuulee ilmi oromoo itti mirga namummaa isaa sarbamu baballisuun karooraa guddinaafi tiraanisfoormeeshinii keessatti xiyyeeffannaa addaa argateera. Odeeffaannoowwan garaagaraa akka eeranitti Impaayera Itiyoophiyaa kessatti kan hidhamee jiruu 86% Ilmaan oromoo ta’uun isaa kan isaaf falmuu tokko ille akka hin jirree ta’uusa ni ragaasiisa. Read more…

5 comments - What do you think?
Posted by admin - 17/01/2014 at 12:08 am

Categories: Afaan Oromoo   Tags:

“Kunoo akkas, Ela ammas, Yaa lammii Koo Garaan Na Ciise Reefuu…”, Wallee Qeerroo Bilisummaa.

5 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 12/01/2014 at 8:10 pm

Categories: Afaan Oromoo, Oromia   Tags:

Biyya Tuffatan Harreen Irra Garmaamu!

Baarentuu   Gadaa irraa | 12/01/2014 

Salphinni salphina caalu biyya ofiirratti salphifamuu dha. Salphinni  salphina caalu  Qayee abbaa ofiirratti  salphifamuu fi  nama tahanii dhalatanii namaa gadiitti ilaalamuu dha. Tuffiin tuffii caalus biyya ofirratti tuffatamuu dha.

Salphifamuu fi tuffatamuun nama dhuunfaa bira darbeesadarkaa sabaatti yoo ta’usalphina dorgomaa hin qabnee fi  salphina, salphina  caalu akka ta’e eenyuufuu ifaa dha. Sabni tokko; akka sabaatti murna alaa isa weerarareen biyya isaarratti  salphifameetuffatamnaan salphina kana of irraa darbuuf xiiqiin hin socho’u taanaan ani saba akkasii ti; biyyi koos akkas jedhama jechuu qofti salphina hin haqu. “Ani saba aadaa, seenaa fi duudhaa  akkasiiqabuudha” jechuunis gongumaa waan miidhaguu miti. Kan har’a uummanni Oromoo keessa jirus salphina akkanaa,salphina weeratotaan itti dhufe keessa. Read more…

5 comments - What do you think?
Posted by admin - 12/01/2014 at 9:40 am

Categories: Afaan Oromoo   Tags:

Foolii Namaa !

Ogeeyyii wal’aansaa fi Ayyaantuus gaafadhee,
Dhukkuba koo fayyuuf baay’een tattaafadhe.

Hanlkan na hin raffisu kaasee na teessisaa,
Hoomaa “Namaa” keessaa Nama na feesisa.

Foolii Namaan dhabe, Maaloo Foolii Namaa!
Kanaaf na dhukkubaa, galgalaa fi ganamaa.

Dunquqquu kophxummaa keessaa wiwirriiqee,
Foolii Namaa suufuuf, “Nama”tti achi siiqee,

Namni na mil’atu tokko illee ni dhabamee,
Hundumtuu ko’eessa waa lamaan qabamee. Read more…

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 11/01/2014 at 3:56 am

Categories: Afaan Oromoo   Tags:

AFAAN KEENYAAF AFAAN KEENYAAN HAA-KAANU

Taammanaa Bitimaa irraa | Amajjii 4, 2014
DURADUBBII
Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee dursee barri haaraan kun bara nagaa fi bara badhaadhinaa, bara milkii gaarii fi bara tokkummaan Oromoo sonaan jabaatu isiniif haa tahu! Ilaa, amma waayee mataduree kanaa olitti kaayamee irrattan waa isiniif dhiyeessaa mee na hoofkalchaa!
Duula dhuma bara dabree isa muummiyyeewwanii (iliitonnii) warra Amaaraa: uummata Oromoo, saba Oromoo fi Biyya Oromoo irratti adeemsisan duradhaabannoo fi ofirraa-qolannaan dhalawwan Oromoo alaa-manaa agarsiisan kan hedduu nama gammachiisu. Amma irraantii tokko tokkollee arganneeti jirra. Hubaddhaa nuti Oromoonni biyya namaa deemnee: laga Abbayyaa, laga Barreessaa fi laga Bashiloo ceenee biyya Habashaa qabannee, mirga warra Habashaa irra ijjanneetii mitii! Isaan garuu biyya keenya humna qawwee fi humna gargaarsa Faranjiitiin qabatanii: harma aayyolee cicciranii, harka aabbolee mummuranii, ijaa-funyaan dargaggeeyyii fi shamarranii buqqifatanii, lafa lafee Oromoo sarbatanii, gabbaarii fi gabra nu taasifatanii waggaalee hedduu qaxxaamuruun as gayani. Kana hundaa kan jalqabee fiixaan-isaaniif baase, isa qaamaan namaa garaanimmoo bineensaa san kan Minilik jedhamu.  Read more…

10 comments - What do you think?
Posted by admin - 04/01/2014 at 7:08 pm

Categories: Afaan Oromoo   Tags:

Gadaa.com: Music In Response to Teddy Kassahun’s Ignorance and Arrogance Towards Southern Peoples in the Ethiopian Empire in General, and the Oromo, in Particular

23 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 04/01/2014 at 4:00 am

Categories: Afaan Oromoo   Tags:

Horii dha moo ‘Digimtii’ Dha?

Malkaa Caffee Irraa | Mudde 29, 2013

Horii dha moo ‘Digimtii’dha, Baddallee maaltu dhamaasee?
Maaliif Bulguu nutti faarsuu? Kan hortee keenya gabaabse.

Yaa Baddallee warra Biiraa, maallaqa moo nama feetuu?
Warra gumaaf wal barbaadnu, maal dhabdanii jala ceetu?

Minilik diina gumaa ti, Bulguu Bulgaatti isa beeknaa,
Yoo isa faarsuun akka taate, abbaa toltuuf numa eegna !

Maallaqni nama maraachaaf Baddalleen maallaqa reebaa,
Wallaallis diina gurraachaa, Teediin waan hin beekne xeebaa.

Aannolee madaan hin qoorree, Calanqoos lafeetu addaataa,
Wal tuttuquu hin dhiisnu taanaan, haalli isaa badaa fakkaata.

Si gorsinaan hin dhageessuu, Teedii gunfuree ilma Kaasaa,
Mee bakka geessu si ilaallaa, burraaqi kaa maal abbaa isaa?

Nutis aariin quba of nyaannaa, atis sirbii lafa dhiitii,
Teedii akaakayyuu Garmaamaa, of wallaaluun nama miitii.

Nutis mormii ofitti hin laafnuu, atis dhaadi nama dhaadduu,
Maayyii dhugaatu irra aanaa, numa ilaallaa nama gaabbu !

Ergii dubbiin tana taatee, wal dhabuu keenya fakkaattii,
Gara Daadhiitti achi yaanaa, Baddalle egaa atis Nagaatti! (2)

Malkaan Caffee teessoo emailii “Malkaacaffee@gmail.com” tiin quunnamuu ni dandeessuu.

4 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 29/12/2013 at 11:16 pm

Categories: Afaan Oromoo, Oromia   Tags:

Waamicha Kabaja Guyyaa WBO, Washington, DC, Amajjii 25, 2014.

Flyer ABO -Immaanaa Yaadataa

17 comments - What do you think?
Posted by Falmataa - 10/12/2013 at 11:52 pm

Categories: Afaan Oromoo, USA   Tags:

Next Page »