Ayyaana Arafaa marroo 1433ffaaf magaalaalee empayera Itophiyaa keessatti kabajame irratti hawaasni musliimaa hiriira mormii jabaa gaggeessuun mootummaa Wayyaanee balaaleffataa oole

(Qeerroo, Finfinnee, 27 Onkoloolessa 2012) — Hawaasni musliimaa gaaffii mirgaa mootummaan Wayyaanee dhimma amantii keessaa seenuu akka dhaabu gaafachuu eerga eegalee bubbulee jira.  Haa tahu malee mootummaan Wayyaanee gaaffii mirgaa kana deebisuu irra dura dhaabbatuu filatee hawaasa musliimaa addatti ammoo  gaggeessitoota kan tahan mana hidhaatti guuraa ture.Tahus hidhaa fi ajjeechaaf hin jilbeeffannu jechuun  hordoftootni amataa musliimaa  Godina garaa garaa keessatti argaman gaaffii  mirgaa dhiyeessaan cimsanii itti fufanii jiran. Uummatni mirga isaa sarbames gaaffiin hawaasni musliimaa kaase gaaffii mirgaa tahuu hubachuudhaan hawaasa musliimaa cinaa dhaabbatuun gaaffii mirgaa akka dhiyeessan kakaasee jira.Haalli kunis daran jabaatee  boqonnaa haaraatti ce’uu irraa Onkoloolessa 28/2012 wayta ayyaanni arafaa kabajamutti  dhaadannoo garaa garaa dhageessisuunii fi barreeffamootaan qabachuun jibbinsa mootummaa abbaa irreef qabu agarsiise. Ayyaana magaala Finfinnee keessatti kabajame kana irratti hawaasni musliimaa Istaadiyoomiitti walitti dhufe qindoomina bilchaataan  mootummaa wayyaanee balaaleffatee jira.Hawaasni musliimaa dhaadannoolee:
1.    Hidhamtootni haa hiikaman
2.    Sagaleen keenya haa dhaga’amu
3.    Mirgi keenya haa kabajamu
4.    Hooggantootni nuyi fin filanne nu hin bulchan
5.  Mootummaan wayyaanee abbaa irree dha
6.  Cunqurfamuun,Reebamuun,Ukkaamsamuun haa dhaabbatu
7.  Bilisaan  dhalanne bilisummaa barbaadna
8.  Biyya keenya irratti cunqurfamuu fi ukkaamsamuun haa dhaabbatu
9.  Raadiyoo fi Televisioniin Itoophiyaa sobduu fi Hattuu dha
1o.  Miidiyaan Itoophiyaa sobduu dha fi k.k.f dhaadachuun mootummaa Wayyaanee guddoo rifachiisan. Kana malees ayyaanaan booda  Dhaabbata Raadiyoo fi Television Itoophiyaatti marsuudhaandhaadannoo  ETV sobduu! ETV hattuu! dhageessisanii jiru.Haaluma wal fakkaatuun hawaasni musliimaa waajjira  ajajaa Poolisii Federaalaa Warqinee Gabayyootti marsanii  waraqaa akeekkachiisaa itti kennuun poolisootni federaalaa abdii akka kutatan godhamee jira.

Mormiin hawaasa musliimaa kutaa biyyattii mara keessatti adeemsifame haalaan mootummaa Wayyaanee yaaddoo guddaa keessa kan buuse yoommuu tahu magaala Jimmaa keessatti dhaadannoowwan garaa garaa jala bultii ayyaana kanaa kaasee facaafamanii jirana.
1.    Mirgi keenya haa kabajamu
2.    Wayyaaneen abbaa irree dha
3.    Hawaasni musliimaa nagaa barbaada
4.    Biyya keenya irratti dhiitamnee hin jiraannu
5.    Mootummaan dhimma amantii keessaa harka haa fudhatu fi k.k f kanneen jedhaan dhaadannoolee bal’ inaan  maxxanfamani dha. Magaala Shaashimannee,Baalee(Roobee),Kamisee keessatti diddaan wal fakkaataan uumamee hawaasni musliimaa waraqaa keelloo agarsiisuun mootummaa Wayyaanee akeekkachiisuun balaaleffateera. Magaala Harar,Gujii,Dirree Dawaa fi kanneen biro keessattis mormiin hawaasa musliimaa sadarkaa jabaatti ce’ee pirezedaantii Harar kan tahe Fuadii fi Kantiibaa magaala DirreeDawaa Abdullaah jedhaman hanga manaa itti deemuun  arii’anii jiran.Pirezedaantii Harar soda irraa gara Finfinneetti dabarfamee jira.
Hiriirri nagaan Kamiseetti taasifameirratti ummatni  uffata gurraachaa fi mudhii ol qullaa tahuun kanneen mootummaan Wayyaanee  ajjeefte yaadataniiru. Kana malees hiriira irratti mootummaan Wayyaanee kana booda nu hin bulchu!osoo ajjeefamnuu hin jiraannu! dhaadannoo jedhan dhageessisaa oolan.
Gama biraan sochiin dargaggoota biyyoolessaa kan Bilisummaa fi Dimokiraasii(Qeerroo) gaaffiin mirgaa hawaasni musliimaa kaasu gaaffii uummataa fi Qaama qabsoo tahuu hubachiisuun gaaffiin kun hanga galmaan gahutticichoominaan  hojjetuu kan itti fufu tahuu hubachiiseera.