Doowwii Haasaa Adddaa ROP Hololoota Araaraa Afarfamaa Jiranirratti Ummata Hubachiisuuf

Oromo Press | July 27, 2012

Ibisa:
Raadiyoon Oromo Press (ROP), doowwii haasaa addaa isiniif qabaattee dhiyattee jirti. Doowwiin haasaa kuni yeroo ammaatti araara Pirofeessar Efireem Isaaqiin geggeeffamuuf jira jedhamee daayaasporaa Kaaba Ameerikaa keessatti hololamaa jirurratti xiinxala gadifagoofi walabaa dhiyeessa. Araarri (mediation) fi Dantaaf-dubbatachuun (negotiation)  Sochiiwwan Biyyoollessa Oromoofi motummaa abbaa-irree Itoophiyaa jidduutti ammatti maaliif barbaachise? Haala umni mormitootafi wayyaanee walhinginne keessatti, araarri barbaachisayyuu? Mallas dhibamee yalamaa (ykn du’ee) haala jiru keessattiifi sirni isaa sochii Musilimotaafi fincila gootowwan Qeerroo Oromiyaatiin raafamaa yeroo jiru keessatti araaraf yeroon kun maaliif filatame yeroo kanirra? Waayyanee wajjin araaramuun mooraa qabsoo bilisummaa nijabeessa moo nilaaffisa? Aadaan Oromoo warra-harkaa  wajjin araaramurratti maal jedha? Hololli araaraa uummata  afanfaajjessuu, ratessuufi qooqqoodurratti  gaheelee maalfaa qaba? Muuxannoo Aafrikaa Kibbaarraa mootummaa abbaa irree umna bicuu wajjin dubbachuurraatti maal barachuu dandeenya? Dowwiin haasaa kun gaaffiiwwan kanneen irratti xiinxalaafi ilaalcha dhiyeessa.

— Read More on Oromo Press