Kenya: Hawaasti Oromoo Guyyaa Baqaattootaa Kabajatan

(Oromedia, 22 Waxabajjii 2012) HawaastI Oromoo Keeniyaa keessatti argaman guyyaa ayyaana Baqattoota Addunyaa haala hoo’aadhaan kabajatanii jiru.

Maddi oduu Oromedia Naariroobii keessaa akka gabaasetti, baqattooti Oromoo biyya abbaa isaanii keessa jiraatuu dhorkamanii biyya ollaatti dahannaa siyaasaa gaafatuuf dirqaman kunneen haala Oromummaa fi eenyummaa isaanii calaqqisuun hirmaannaa olaanaa godhanii jiru.

Oromooti uffannaa aadaa fi meeshaa eenyummaa aadaa Orrmoo mul’isaniin kuulamanii argaman kunneen keessummoota ayyaanicha irratti argamniif waa’ee saba Oromoo, waa’ee biyya Oromoo fi eenyummaa Oromoo ibsuun dirqama lammummaa isaanii bahaa akka oolan gabaasaan Oromedia beeksisee jira.

“Guyyaan kun guyyaa ayyaaba baqaattootaa ta’us, guyyaa kana sababa biyya keenya irraa dhiibee nu baase ibsutti jirra,” kan jedhan maanduddoon Oromoo tokko, “baqattoota taanus, seenaa fi eenyummaa keenya waliin waan jirruuf dirqama keenya bahuuf asitti argamne,” jedhan.

“Raajiidha! Biyya olla keessa taa’ee waa’ee saba Oromoo odeessa gahaa hin qabuun ture,” kan jedhe lammiin Keeniyaa tokko immoo, ‘har’a waan guddaan hubadhe, sabni biyya qabu garuu biyya malee ta’e aadaa fi eenyummaa isaa akkamitti akka eeggatun hubadhe,” jechuun qindoomina Oromootaaf dinqisiifannaa qabu dubbate.

–Full Text Story Oromedia.com