Rakkoon baqattoota Oromoo rakkoo Oromoo hundaati, harrafi boor uttu hin jedhin irratti haadirmannu

Kiyyaa gonfaa Norway irra | Waxabajjii 26, 2012

Ummanii oromoo dachee itii dhalatee guddatee irraa qabeenya, maatii fi biyya ofii gadhiisee baqqachuu erga jalqabee waggootiin dheeraa lakaawwamaniru.Yeroo amma baqqataan oromoo adunyaa gutuutti bakka inni hin geenyee hin jiru. Rakkoof hiraarsaa ummata keenyaa irratti gahaa jiruu biyya kessaa ta`e biyya alaa haammaacha dhufaa jira.

Keessumayuu obboollewwan keenyaa biyya yaman jiraatan rakkina isaan irraa gahaa jiru baayyee kan nama gadiisiisu fi kan nama bosisu dha. Ummanii oromoo biyya isaatti ofii irraa darbee nama ka biiroo ummata gargaaraa ture dha. Haara garuu sabnii keenyaa biyya namaa keessa waan inni nyaatu dhabee beelaaf dheebudhaan daraaramee argamaa.

Baqqatoonii oromoo yaman haawwaasnii oromoo aduunyaa irraa argamuu akka isaaniif birmatuuf akkasuumas iya isaan dhaggeesisaa jiran jaarmiyyota mirga namaa fi motuumota aduunyaaf akka dhageesisuuf yeroo adda addaa gaafachaa ture,haaras obbollewwan keenya ergaa isaani akka armaan gadditti dabarsani jiru.

”Nu bakka bu`oota qobaatti eega nuhidhanii biyyatti isiin darbiinaa jechuun waan nu dorsiisaa jiraniif lubbuu kenyaaf sodaachisaa waan ta`eef kanaraa nu baraaruuf nu iyaa.Gara biraatiin ijjooleef haawan oromoo mana hidhaa dadaa duwwaa hojjatamee kessatti nyaataaf ugaati malee waan darbatamanii

jiraniif aduuf bokkaan beela waliin nurraa fixaa jira. Nyaatni nuti qabnuu gar-gaarsa ilmaan oromoo ala jiraniin fayyadamuun guyyaatti daabo(kudama)lama bitachudhaani”

Bareefama ergaa isaanii linkii kana irraa argatuu Yemen: Human Rights and Oromo Awareness – Baqattoota Oromoo Yaman Magaalaa Sana’a irraa 

Kanaaf, yaa ilmaan oromoo haara sabnii keenya waan inni nyaatu dhabee karaa irratti haarka namaa egachaa jira, haadholii daa`iiman isaanii waliin daabo takkalee bitatanii nyaachuuf dadhabanii nujalaa yeroo kufan, akka biyya fi ummata ofii hin qabnee ta`aanii yeroo rakkatan calisnee kan ilaalu taanan senaan kan nugaafatuu ta`uu isaa hubachu qabnaa. Osso nuti taanee jeene ofii keenyaa bakka isaaniitti teechifne ilaalu qabnaa. Akka nama tokkootti akkasuumas akka oromoo tokkootti dirqama sabumaa nurraa egamuu bahuu qabnaa. Iyyi isaanii iya oromoo hunduumtu ta`uu qabaa .Immimaan obboollewwan keenyaa busaa jiran akka immimaan ofii nutti dhaga`aame maallaqaan ta`ee iya isaanii motuumoota aduunyaaf dhaggesisuu dhaan ummata keenyaa rakkoo keessa jiruuf haa-birmanuuf jeecha akka oromoo tokkootti erga kana ilmaan oromoo hundaaf dabarsaa.

Obboolleewan keenya yeroo adda addaa ummanii ormoo akka isaaniif birmaatuu ergaa ilmaan oromoof dabarsaa turan linkii bareefama fi vidiyoo:

6. THE PLIGHT OF OROMO REFUGEES IN YEMEN AND SOMALILAND
5. Oromia-Ethiopia: “We Are Human Beings,” Oromo Refugees in Yemen 
4. The Urgent Call from Oromo Refugees in Yemen
3. The Plight of Oromo Refugees in Yemen
2. Yemen: Human Rights and Oromo Awareness – Baqattoota Oromoo Yaman Magaalaa Sana’a irraa
1. Oromo refugees persecuted in Ethiopia-Somalia   

 

Document in PDF

Kiyyaa Gonfaa kiyagonfa@gmail.com