Waamicha ABO Oromoota Miseensa ABO Turanii Kaayyoo Bilisummaa Oromoo Qabatanii fi Jaarmoolee Oromo walaba tahanii biilisumma Oromof dhaabatanif

Fulbaana 13, 2012

Waamicha ABO Jaarmoolee Oromo walaba tahanii biilisumma Oromof dhaabatanif

Ergii sabni Oromoo gabrummaa jalatti kufee kaasee Oromonni bifa adda addaa tin qabsoo blisummaa geggeessaa jiraachuun ni hubatama. Adeemsa kana keessa hireeleen adda addaa dhufanii dabranii jiru. Bu’aaleen xixiqqoon adda addaas argamanillee galii keenya maayyii hin geenye. Haala amma empire Ethiopia keessatti uumamaa jirurraa carraa argamuun malutti dhimma bahuun qabsoo teenya gara fuulduraatti furgaasuuf dhaaboonni Oromoo akkaataa amma qabsoo itti geggeessaa jiranirraa haala adda taheen hujii qabsoo qindeessuun barbaachisaa tahee mul’ata. Kanaaf ABO dhaabota Oromoof waamicha kana dabarsa.

Sabni Oromoo bara dhibba caalaa gabrummaa jala ture keessatti qabsoo adda addaa geeggeessaa ture. Yeroo tana keessatti diinni Oromoo adda qoqqoodee maqaa adda addaa itti kennuu dhaan eenyummaa isaayyuu if wallaalchisuuf hedduu carraaqe. Haa tahu malee Oromon sirna kana amanfatee hin fudhanne. Sadarkaa duraatti fincila qindoomina hin qabne naannoo naannoo dhan geggeessaa turee adeemsa keessa dhaaba biyya guutuu hammatutti geeddarate. Akka kanaanis tokkummaa sabichaa deebisee gadi dhaabee sabboonummaa dhas dagaagse.

–Guutuu Dokumenti kanaa  – www.oromoliberationfront.org

Waamicha ABO Oromoota Miseensa ABO Turanii Kaayyoo Bilisummaa Oromoo Qabatanii Jiraniif

Miseensonni ABO hammi tokko yeroo adda addaatti sababoota gargaraatiif dhaaba kanarraa ala tahanii jiraachuun ni hubatama. Kana keessaa kanneen dogoggorfamanii dhaaba saanii jalatti qabsaawuu dhiisanii karaa biraatin tattaafatan ni jiru. Akkasma warri mufatanii harka maratanii taa’an fi warri sbaba adda addaa tin hifatanii qabsoorraa uf fageessanis ni jiru. Warri kaayyoo ganee mooraa diinatti gales akkasma jiru. Haa tahu malee qabsoon isaan ganama itti makaman san daran finiinaa jiraatullee galii abuurrate san hin geenye. Adeemsa kana keessa hireeleen adda addaa dhufanii dabranii jiru. Bu’aaleen xixiqqoon adda addaas argamaniiru. Haala amma empire Ethiopia keessatti uumamaa jirurraa carraa argamuun malutti dhimma bahuu dhaan qabsoo teenya gara fuulduraatti furgaasuun qooda-fudhannaa sabboontota Oromoo yoomiyyuu caalaa barbaada. Kanaaf ABO sabbontota Oromoo yeroo takkatti miseensa isaa turan kanneen kaayyoo bilisummaa saba ufiitti cichanii jiran hundumaaf dhaaba isaanii ABOtti deebi’anii qabsoo isaanii akka itti fufanif waamicha kana dabarsa.

Namni hunduu seenaa adda addaa ka dhaaba kanarraa ala itti taheen qaba. Kan himannaa qabu fi himatama qabus jiraachuun beekamaa dha. Haa tahu malee haalli amma uumamaa jiru dhimma waan taree kanarratti yeroo balleessuuf hiree nuuf hin kennu. Dhimmoota kana laaluu gaafa sabni keenya aanjaa waan akkasii keessummeessuu argateef dhiifnee saba keenya haala gadadoo gada gadaan irratti wal dabraa as gaye kana keessaa baasuurratti xiyyeeffachuun fardii taheera. Yeroo, qabeenya, beekumsa fi moyxanno qabnu hundumaa bilisummaa saba keenyaa tif oolchuun dirqama sabummaa ti jenna. Yaanni haarayni qabsoo tana if dura furgaasu yo jiraate marii bal’oo dhaabicha keessatti geggeessinuun wal fudhachiifnee tartiibaan hujiirra oolchuu wanni nu dhoowwaa tokkolleen hin jiraatu.

–Guutuu Dokumenti kanaa – www.oromoliberationfront.org