Xalayaa Banaa Obbo Leencoo Lataa fi Dr. Diimaa Nagahoof

Raammis Mogoriin                                                       (kan barreeffame Caamsaa 5, 2012) 

Manguddoota keenya, duraan dursee kabajaa fi jaalala isiniif qabu ibsachuu barbaada. Qaama qaroo sabaa taatanii sabboonummaa Oromoo sadarkaa kanatti ol guddusuu keessatti warra lubbuun jiru keessaa qooda leencaa waan qabdaniifis galanni isiniif qabu guddaa dha. Jireenya keessan gara fuulduraa keessattis kabajaa, jaalalti fi mararfannoon ummata Oromoo baláa akka isin irraa hin fagaanne jabeesseetiin abdadha. Hayyummaa fi maqaan keessan gurra firaa fi alagaa cufaa keessatti beekamu kun ummata Oromootiif akkuma duraaniitti siidaa tokkummaa tahee itti fufuu malee summii garaagarummaatti akka hin jijjiiramnees hawwiin tiyya oláantuu dha.

Obbo Leencoo fi Dr. Diimaa, hawwii fi jaalala isiniif qabu irraa hagana eega ibsee booda gara dhimma xalayaa banaa tana isinii barreessuuf na dirqeetitti haa cehu. Akkuma quba qabnu kaluu tana oduun mooraa qabsoo Oromoo fi hawaasa Oromoo keessatti owítee deemaa jirtu dhimma keessan lamaan taatee jirti. Oduun maqaa teessan dhawattee deemaa jirtu tun daranuu Oromoo gargar oofaa jiraachuu isii dha tu yaaddoo natti naqe. Hanga ammaatitti gama keessan irraa labsa ifaa wahii miidiyaa tahe wayii irratti hin dhageenye tahu illee, wanni isin walgahii Ebla 21 fi 22, 2012 Oslo irratti geggeessitaniin akka dubbattan himamu garuu bifoota adda addaatti hiikamee ummata keessa deemaa ti jira. Namuutuu akkuma hubannoo mata mataa isaatitti hiikkatee duula walirratti baneera. Kun yaaddessaa dha. Duula Oromoon Oromoo irratti banee wal nyaatu kanaaf maqaan keessan kabajamaan sababa tahuu tu na yaaddessa. Ani qaamaan walgahii teessan san irra hin turre. Kanaafuu waan dubbatamaa jiru keessaa kam tu dhugaa, kam tu dharaa adda baafadhee dubbachuun na dhiba. Gabaabaatti garuu wanniin hubadhe, dhaaba Oromoo haaraya jaartanii biyyattiin galuufi kan jedhu. Kanuma irra dhaabadheen waan natti dhagahamu dubbadha.

Yaa Obbo Leencoo fi Dr. Diimaa!

Akka olola isinirratti deemaa jiruutti ABO diiguu irratti hojii manaa Wayyaaneen isinii kennite hojjechaa jirtan jechuun ana na rakkisa. Hangafoonni qabsoo Oromoo akka keessanii hafnaan namni leexaan sammuu nagayaa qabu tokkoyyuu mana ofii jaare tokko ofumaan diiguutti gad hin taaú. ABOn mana keessani. Isinii fi sabboontota hangafa biroo muraasa tu wal tahee jaare. Jireenya keessan irra guddaas qabsoo hoggansa dhaaba kanaatiin ummata Oromoof taasifamu keessatti wareegdan waan taheef ABOn isiniif dhaaba qofa osoo hin taane kaappitaala jireenya keessanii ti. Isiniif hiikkaan jireenya biyya lafaa mataan isaa ABO dha yoon jedhe kanin dhugaa irraa fagaadhe natti hin fakkaatu. Gabaabumatti ABOn isiniif lubbuu keessani; maqaa keessani. Lafa keessani; lafee keessani. Borus gaafa lubbuun hin jirre ABOn isiniif siidaa keessan bara baraa ti jedheen yaada. Kanaafuu gochaan bifa fedheenuu tahu ABO madeessu tarkaanfii keessaniin fudhatama jedhanii yaaduun rakkisaa dha.

Xalayaa kana gututti dubisuuf kana tuqi