Xalayaa banaa obboo Leencoo Lataaf

Onkoloolessa 21, 2012

Kabajamaa obboo Leencoo Lataa, duraan dursee nageenyi isin haa gawu!

Akkan sabaa himaalee addaddaatin dhagawuu fi akkan isa barreeffame argu yoo taye, Onkololeessa 22/2012 “Waltajjii Marii Oromoo” maqaa jedhuun walgayii akka OSLOO/ Nooriweetti qopheessitani.

Qabiyeen wal gayii kanaa maal akka taye duraan dursee dhagawuu baadhus, toftaa kamiin akka taye beekuu baadhus, akka rakkina ilmaan Oromoo hiikuf tane nan abdadha.

Karaa biraatin yoon ilaalu garuu, namoonni addaddaa yaada keessan kana akka mormii (Opposition of) ABO-tti dhiyeessaa jiru.

Fakk.(Oromo Dialogue Forum: 15/09/2012 ON Ayyaantuu, 19/09/2012 on Ethiomedia. ete.)

Dhugaa dubbachuuf yoo taye, rakkina ilmaan Oromoorra qaqqabe, rakkina ilmaan Oromoorra jiru, bara 1991 akkamitti akka TPLF biyya qabatte, Shaabiyaan maalin akka gargaare, warri lixaa (Amerikaa fi Engiliziin) maalif Oromoo, ‘uummata lakkoofsi isaa hammana baay’atu tuffatanii akka Tigroonni biyya qabatan hayyamaniif, maalif akka waraanni ABO akka harka kennatu, akka bakka jirutti qabamu, kan dide ajjeeffamu, maalif eenyu akka ajaja kenne, ilmaan Oromoo yeroo sana gammaddee.

“Ijoollen keenya nuu dhufte. “LEENCI keenya (Leencon keenya) nuu dhufe jedhee akkasitti gammade maalif akka deebi’ee waanjoo rakkinaa keessatti gale, namni isin (Leecoo Lataa) caala ni beeka jedhee hin amanu. Waggaa heddu booda maalif akka “WMO/ODF” dhaabunis maalif akka barbaachises kan isin caala beeku hin jiru. Anis, akkuma ilmaan Oromoo biraattan bu’aa isaa eegaa jira.

Tawus, yeroo kana akkuma isinuu argitan/ beektan, akkuma barame ilmaan Oromoo waluma tuffachaa, waluma qoodaa, waluma arrabsaati, lubbuu diinaa dheeressaa, rakkina ilmaan Oromoo dhalootan dabarsaa jirti. ABO abdii bilisummaa Oromoo akka taye mamii hin qabu. Hardha garuu, tokko ta’anii mirga dhala Oromootif dhaabachuu didanii maalif wal qoqqoodanii akka maqaa kanaan of wawwaamanis kan Leencoo Lataa “Leenci keenya nuu dhufe.” jedhee sabni Oromoo abaabon simateeyyu sana caala namni beeku hin jiru.

Kana waan tayeefuu, wal gayiin kun,/WMO akka rakkina ilmaan Oromoo hiiku, akka awaasa Oromoo, warra basaastuu diinatiinis tayee beekatuma walii galtee dhabee maqaa ABO-tin daldalee warra diinaa gargaaruf addadda wal qoode deebisee, arrabaan otoo hin taane, diina fuulduratti wal yakkuun otoo hin taane, akka dhugaatti waliin mariyatee, wal amansiisee,tokko taasisee, akka bilisummaa ilmaan Oromootif dhaabatu akka taasiftan kabaja wajjinan isin gaafadha.
Obboloonni keenyas, warri rakkina kanaan dura ture ilaaltanii “WMO” kana hin amanne, maqaa wal balleessuu dura mee murtee isaan dabarsan ilaalaa! Sana booda yaada keessan irratti kennuu wayya natti fakkaate.

Akka “WMO’ kun waltajjii ilmaan Oromoo irratti waliin mariyatanii, rakkina jidduu isaanii jiru hiikanii, warra diinatiif otoo hin taane ‘uummata Oromootif bu’aa buusan tawu nan hawwa.

–Kumsaa Diriirsaa drirsa@yahoo.com

Kabaja wajjin.