YEROON ISAA AMMAA WAL BUKKEE DHAABADHU!

Kumsaa irraa | Adoolessa 20, 2012

Yaa Oromoo, ka’ii wal bukkee dhaabadhu,
gantuu, gunamtuu of keessaa balleessii
diina kee kuffisuuf harka wal-qabadhu!

Ilmaan kee keessaa ishiin kaan gowwoomtee,
diina sitti fiddee ijoollee kee harmaa fi harka irraa mursiiftee,
qabeenya kee hundaa heddu si saamsfitee,
‘aadaa kee, seera kee, GADAA kee balleesiftee,
kan diinatti akka bultu si dirqamsiiftee,
yeroo dheeraf si garboomsiftee,
yaa ilmaan Oromoo, dogoggora durii irraa
baradhuu,
ka’ii wal bukkee dhaabadhuu,
yeroon isaa gayee mirga kee falmadhu!

Lafa qaljii qabdaa, kan hundaa magarsuu,
albudaan kees danuu, inni gatii baasuu,
lagdi kees gugurdaa, inni bishaan qabuu,
mirga kee falmannaan namni hin bulu agabuu,
qabeenya kee itti fayyadamtaa,
abbaa mirgaa taateti ofiin of bulchitaa,
akka GADAA keetitti filattee filamtaa,
yaa Oromoo, ka’ii wal bukkee dhaabadhu,
yeroon isaa gayee mirga kee falmadhu!
Biyya kee bilisa baafadhu!

Yaa ilmaan Bareentuu, yaa ilmaan Booranaa,
isa ittiin si gowwoomsan, isa durii sana,
“sambatee”, jaala, abbaa kirstinnaa,
toftaa diinaa hundaa hirraanfadhuu,
akkuma dhala biraatti “dhiiga” kee jaaladhuu,
tokkummaan ka’iitii wal bukkee dhaabadhuu,
yeroon isaa gayee, waanjoo garbummaa ofirraa darbadhu!

Yaa ilmaan Oromoo,
otoo sirriitti xiinxaltee,
addadda qoodamtee diina gargaaruu dhiiftee,
akka atis namaa gad hin taane hubattee,
biyyi kee “jeennataa” otoo tokko taatee.

Yaa Oromoo,
otoo biyya qabduu ijoollen kee rakkattee,
namni gargar baanan waan gootu wallaltee,
ishiin kaan mana hidhaatti dararamtii,
balleessa malee “jilbeeffattii”,
ishiinn kaan qabeenya ishiiti saamamtii,
ishiin kaan biyyaa baqateeti=-
adaala keessatti dheebottee duutii,
ishiin kaan galaanatti nyaatamtii,
ishiin kaan daangaa irratti rukutamtii,
ishiin kaan mana hidhaatti dararamtii,
ishiin kaan bakka hundatti gudeedamtii,
“jaarraa 21 keessatti” gurguramtii,
garboomtee otoo bultuu gubattii,
“jeennata” keessaa hariyamteeti “jahaannama”
keessa jiraattii,
yaa ilmaan Oromoo, hundi keetuu ka’ii wal
bukkee dhaabadhuu,
dhiina kee kuffisii biyya kee bilisa baafadhuu,
akkuma dhala biraatti eenyummaa kee
kabajachiifadhu!

-Kumsaa drirsa@yahoo.com