“NAMNI AKKA FEDHU DHABE AKKA HIN FEENE TAHA!” JA’A WARRI BIYYA KEENYAA HOGGAA MAAKMAAKAN…

Sirkannaan Ahmed | Bitootessa 22, 2015

522540_432618610097961_1659077098_n

Sirkannaan Ahmed

“Aak..! Ja’an malee waan tufan, makmaakan malee waan himan..!” jachuun Oromoodha waa baayyee mul’isa. Aniis dubbii tiyya maakmaaksaan jalqabuun kiyya maakmaaksa isinii himuuf yookaa isin barsiisuuf miti. “Waatoo jala waatu jira.” ja’anii mitiiree? Waa malee manni hin aaru, aniis waa malee hin maakmaakne jechuu kiyya. Dhiifama! Dubbiitu naan bade malee Salaamtaas hin daganne; Ashamaa! harka fuune akkam jirtan? Isin haa gahu salaamanni kiyya ilmaan Oromoo hunda bakkuma jirtanitti. Ani yaada dhimma saba kootii kan amma amma sammuu koo keessa deddeebi’ee boqonnaa naaf waakkatu malee, nagayaan jira.

Dubbiin maakmaaksaan jalqabde tun eessaaf deemti jattanii xumura barruu tanaa irra gahuuf akii sardamuun keessan hin oolu. Garuu, dubbichi oduu qammante taatullee amma haareyatti waan finiinseetu jira. Inniis dhimma waggaa lama dura xuxxisaan isii dhagahamuun gurraaf qalbii ilmaan Oromoo mara keessa marmaaraa turte takkaatu qabatamaan dhoohee; guyyoota lameen dabre kana mata duree haasawaa taahuun, gurra ol galuu fi gad galu keessa wacaa turtee fi xiqqaa guddaan afaanii qabaachaa turee dha. Jechi san guyyaan gochatti jijjiiramee arginu yoom tahinna? Tan jattu namuu if gaafachaa tureeti, arra qabatamaan hojitti fassaramuun isaa hin oolle. Haalli isaa garii ajaa’ibsiisee, kaan gaddisiisee, hanga tokko gammachiisuus, aniis yaanni keessa kootti dhimmisee akkaan ilaalcha dhunfaa kootii isiniin gahuuf na dirqisiise. Dhimmichiis gara biyyaatti galuu ADO (Adda Dimokraatawaa Oromoo) ykn ODF ti. Mee aniis eessarraa jalqabee essatti akkaan goolabuuf na rakkisullee, waan sammuu kootti dhagayame walitti cunfeen, gabaabsee akka armaan gadiitti jabaa isiniin jechuuf yaale. Dubbisa gaarii. Read more…

7 comments - What do you think?
Posted by admin - 22/03/2015 at 4:56 am

Categories: Oromia   Tags:

OVR: Will this submission be the rise or demise of ODF?

15 comments - What do you think?
Posted by admin - 21/03/2015 at 5:45 pm

Categories: HOA News   Tags:

The origin of ethnic politics in Ethiopia

By Leenco Lata

By Leenco Lata

Leenco Lata

March 21, 2015 (The Etiopian Reporter – Pro Woyyaane government website) —  Controversy has been dogging the policy of structuring Ethiopia as a multinational federation ever since it was publicly aired almost twenty- five years ago.

There are those who vociferously and persistently condemn the Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front (EPRDF) leaders for introducing the politicization of ethnicity by embracing this policy. On the other hand, there are those who like wise consistently commend EPRDF leaders for the same reason. However, putting the adoption of this policy in an historical perspective would prove that both stands are wrong.

The erroneousness of the stand of both those who commend and those who condemn EPRDF leaders for structuring Ethiopia as a multinational federation becomes easily explicable by recalling the famous statement by Marx that “Men make their own history, but they do not make it as they please; they do not make it under self-selected circumstances, but under circumstances existing already, given and transmitted from the past.” It is the circumstance prevailing when EPRDF leaders came to power that rendered structuring Ethiopia as multinational federation inescapable and not their alleged noble or ignoble intensions. Read more…

39 comments - What do you think?
Posted by admin - 21/03/2015 at 2:25 pm

Categories: HOA News   Tags:

Hamma hin jirree bookkisa dullacha; Oldie’s bellow of no significance

By Ibsaa Guutamaa | March 21, 2015

Ibsaa_Guutama

Hamma hin jirree bookkisa dullacha

Gidduu kana gara Awaasaa kanaa dullachi Tigree adeemsa seenaa hin hubannee fakkaatu tokko Oromoon isuma Yohaannis arraba irraa cire sana se’ee farra Oromummaan yoo bookkisu dhagahame. Oromiyaan erga koloneeffamtee kaasee sochiin gara bilisummaatt Oromoon godhu hundi beekaa haa tahu wallaalummaan kanuma isee keessaa bahanii diinaaf ashkarummaa bulaniin hankaaffamaa yoona gahe.

Oldie’s bellow of no significance

A Tigrean Oldie that seems misunderstanding the trend of history was heard bellowing from somewhere in Awaasaa anti-Oromo stance as if the Oromo were still those of yester years that Yohaanis had cut their tongues to impose his will. Since the colonization of Oromiyaa, Oromoo movements towards liberation had come being sabotaged by those that originated from her bosom and registered for serving the enemy knowingly or unknowingly. Oromo by nature are effective and efficient in all fields of engagement.

Read more…

6 comments - What do you think?
Posted by admin - 21/03/2015 at 5:58 am

Categories: Oromia   Tags:

Another Year, Another Opportunity in MWMF

11045847_10205430830881925_3217484901958178473_o

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 21/03/2015 at 5:25 am

Categories: Oromia   Tags:

Ethiopian Oromo Rebel Group Founder Returns to Domestic Politics

By William Davison

March 20, 2015(Bloomberg) — A founder of a banned self-determination  movement for Ethiopia’s most populous ethnic group, the Oromo, returned to the Horn of Africa nation to try and re-enter democratic politics, a spokesman for his splinter group said.

Oromo Democratic Front President Leenco Lata arrived in the Ethiopian capital, Addis Ababa, on Thursday, Lencho Bati, a spokesman for the group, said in an e-mailed response to questions. The group held inconclusive talks with Ethiopian officials over the past two years, Beyan Asoba, the head of the U.S.-based ODF’s foreign relations department, said in a separate e-mailed statement. Leenco began the Oromo Liberation Front in 1973 before leaving to join the ODF in 2013.

“We accept the current constitution and want to participate in peaceful political struggle,” Lencho said. The former OLF leaders left the organization and created the ODF “because we currently do not believe in the secession of Oromia and armed struggle,” he said. Read more…

48 comments - What do you think?
Posted by admin - 20/03/2015 at 1:30 pm

Categories: Oromia   Tags:

When Will the Collapse Come?

Is Violent Change Inevitable in Ethiopia?

by GRAHAM PEEBLES

March 20, 2015 (counterPunch) – As the Ethiopian government intensifies its violent suppression of the populace in the lead up to the illusion of national elections in May, there are many within the country and the diaspora who believe a popular armed uprising is the only way to bring about change in the country. The people’s frustration and anger towards the government is understandable as is their bewilderment at the neglect and complicity of Ethiopia’s major donors. America, the European Union and Britain collectively give almost half of Ethiopia’s federal budget in various aid packages, are well aware of the regime’s brutal form of governance and shamefully do and say nothing.

The ruling regime, the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) came to power in 1992 when they overthrew the People’s Democratic Republic of Ethiopia (PDRE). The ideologically driven group of freedom fighters led by Meles Zenawi ousted the Derg dictatorship and drew up a new liberal constitution based on democratic principles of freedom and human rights. Once enthroned in Addis Ababa, however, they swiftly followed in their predecessor’s repressive footsteps and all democratic ideals where neatly filed away to be forgotten about. Read more…

21 comments - What do you think?
Posted by admin - 20/03/2015 at 8:27 am

Categories: HOA News   Tags:

Tiksee Qalbii Argan Hanga Karraatti Har’u!

Jituu Lammii, Bit. 19, 2015

“Akkuma dhufaniin miira tuffiitiin ba’aa isaanii akka baannuu nu ajajan. Golattis ol darbanii dubartoota keenyatti roorrisuu eegalan. Dhugumatti haalichi kan obsa namaaf kennu hin turre. Kana callisanii ilaaluurra hanga du’aatti of irraa loluun dirqama ta’uu hubanne. Kanaaf ‘… wanti keenya jennu tokko hin jiru. Hunduu nurraa fudhatameera. Akka kanatti jiraachuurra du’uu nuuf wayyaatii – jarana kottaa of irraa haa lolluu…!’ waliin jenne. Jedhu maanguddoon Afrikaa tokko hadhaa roorroo gabrummaa yoo yaadatan. Baruma sana loltuun diinaa tokko jara roorroo jibbee akkasiin hadheeffatee bahe ilaaleetu “… haalli isaanii hundi akka leencaa ti. Du’allee hin sodaatani….!”  jechuun dinqisiifannoon dhugaa kanaaf ragaa dabalataa kenne.

Warra salphinnii fi roorroon maal akka ta’e fageessee beekutu murtii akkasii fudhata. Du’a lubbuutiin salphina sabarraa ittisuuf yaala. Inni roorroon hadheesse roorrifamaa jiraachuurra hadheeffatee lolachaa du’uu caalchifata. Warra akkasittiin roorroo hadheeffatee bahetu bu’uura seenaa biyya tokkoo duuba jira. Faaruu fi leelloo seenaa kanaatu dhaloota itti aanuuf booree fi barnoota ta’a. Bu’uurri egeree biyyaa achirraa ka’eetu fuulduratti seenaa lakkaawwata. Read more…

4 comments - What do you think?
Posted by admin - 20/03/2015 at 3:58 am

Categories: Oromia   Tags:

Seife Nebelbal Radio, March 20, 2015

2 comments - What do you think?
Posted by admin - 20/03/2015 at 3:53 am

Categories: Oromia   Tags:

Guyyaa Goototaa, Walga’ii Hawasaa fi Bashannana, Kalgaarii, Ebla 4 – 5, 2015

Beeksisa Hawaasaa Ebila 2015

1 comment - What do you think?
Posted by Falmataa - 19/03/2015 at 9:06 am

Categories: Afaan Oromoo   Tags:

Oromo TV:Galmee Seenaarraa, Sheek Bakrii Saphaloo

4 comments - What do you think?
Posted by admin - 19/03/2015 at 7:44 am

Categories: Oromia   Tags:

Sagalee QEERROO Bilisummaa Qophii Bitootessa 17, 2015

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 18/03/2015 at 10:16 pm

Categories: Oromia   Tags:

Afaan ofii barachuuf ummata 40,000 keessaa 4 dhabamuun  Calaqqisa haala yaaddessaa keessa jirruuti

(Boruu barraaqaa) | Bitootessa 18, 2015

Mata duree kana yeroo dubbisu Oromoon ofitti hin hin gaddine yoo jiraate inni rakkoo akkamii akka qabu mooji. Gariin namoota keenyaa, lakkii wanti kun gurra guddisa malee dhugaa miti jedhanii of jajjabeessuu yaalani. Garuu dubbichi dhugaa dha. Warruma waan kana harkaa qabutu lallabatee dadhabee nama irraa dhagahu dhabee itti dhiise.

Haa tahu malee gaaffiin kun gaaffii jalaa dheessanii bahanii miti. Gaaffii irriba nama dhowwatu. Ani yoo xiqqaate eegan dubbii kana dhagahee qabee guyyaa lamaaf walitti aansee irriba rafuu hin dandeenye. Maali rakkoon keenya? Ummata Oromoo kutaa Minessota qubatu 40,000 olitti tilmaamamu keessaa namni ijji 4 illee kan fedhiidhaan afaan ofii baratu dhabamnaan akkamitti namaa liqimfama? Sababa kanaanis kooleejiin sun beeksisa baasee dadhabee departemet afaan kanaaf banee ture cufuu jechuun maal jechuu dha? Kana yoo dhageenyu akka Oromootti maaltu nutti dhagahama? Sirnaa fi qulqullina barnoota koleej sanitti kennamutu rakkoo qabaa? Yoo qabaate warra barsiisuu fi warra carraa kana nuu baneen mariyatanii sirna barnootichaa foyyeeffachuun hin danda’amuu? Mee sababuma akkamii himannee qaanyii akkasii jalaa of golguu dandeenya, ambayyoo? Warri carraa akkasii Oromoof kennee gaafa Oromoo kumaatama keessaa kan dhaqee baratu dhabamnaan hiree kana cufan, nu ummata ‘’Oromoo’’ jedhamu kana akkamitti laalani? Read more…

17 comments - What do you think?
Posted by admin - 18/03/2015 at 8:06 pm

Categories: Oromia   Tags:

Shira Lukkeelee fi Gooftoota isaani

Galmee dhugaa irraa | Bitootessa 18, 2015

Kutaa Lammaffaa

opdo_membersYeroo dabre bobbaa ergamtoonni Wayyaanee biyyoota adda addaa keessatti maqaa Cidha Daispora gaggeesuu laalchisee fi maqaa adda addaan Oromoota biyya alagaa/alaa keessa qubatan sobuuf gageessaa turan irratti mataduree kanaan waa jachuu fi itti fufaaniis dhimma kana hordofee saaxiluu irratti akkan waa jadhu dhaamuun kiyya ni yaadatama. Read more…

11 comments - What do you think?
Posted by admin - 18/03/2015 at 5:15 am

Categories: Oromia   Tags:

Where the player is the referee too: The absurdity of the current conflict resolution process in South Sudan

By Kiros Woldekristos | March 17, 2015

South-Sudan-Map-of-ConflictFor those of us who truly dreamt to see the independence of South Sudan and celebrated together with its people when this dream finally became a reality in the year 2011, the conflict that erupted in the month of December 2013 was heart breaking and depressing to say the least. It was very difficult for us to fathom how peace that was realized with millions of lives and sheds of blood quickly slipped out of the hand of the leaders of this young and promising nation.

Even if it was so regrettable to hear the sound of a single gunshot after independence of this country, it should be appreciated that the existence of the conflict was quickly acknowledged and the need to resolve them was unanimously accepted across the board. Though conflict should be avoided at all costs, peace loving South Sudanese accepted conflict as part and parcel of human society and focused primarily on its speedy resolution. Read more…

7 comments - What do you think?
Posted by admin - 17/03/2015 at 1:22 pm

Categories: South Sudan   Tags:

Sochii Fi Warraaqsa FDG Guutuu Oromiyaa Keessatti Deemaa Jiru Dhaamsuuf Karoora Mootummaan Wayyaanee Ergamtuu Isaa, OPDOf Baase

(Madda Oduu – SBO, Bitootessa 16,2015) –Sirna gabrummaa Impaayerattii keessatti diriirseen Ummatoota biyyattii keessaa addatti ammoo akka diina innikkaatti kan lakkaaye Ummata Oromoo cunqursaa suukaneessaaf kan affeere mootummaan wayyaanee TPLF, sochii ummanni kun mirga isaa kabajchiifatuuf taasisaa jiru dhaamsuuf tarkaanfii farrummaa fi shira cubbamaa xaxuun aadaa-amala isaa tahuu waggoonni kurna lamaan dabran ni mirkaneessu. Kanaafis garaaf-bultoota maqaa ummata Oromootiin dhaaba kan jedhuun walitti sassaabee of jalatti bixxillatee, OPDO akka meeshaatti itti fayyadamuu itti fufeera. Read more…

18 comments - What do you think?
Posted by admin - 16/03/2015 at 5:41 pm

Categories: Oromia   Tags:

« Previous PageNext Page »